Újdonság
Polgári Eljárásjogi Konferencia
Újdonság

Polgári Eljárásjogi Konferencia

Helyszín: Hotel Aréna 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
Időpont: 2019. szeptember 24.
Időtartam: 9:30-17:10
 

2019. szeptember 24. 9:30-17:10

44 990 Ft + 27% áfa

Bruttó (az árak augusztus 31-ig érvényesek): 57 137 Ft

SAP kód: YSE3529


Ajánló


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett, mellyel a polgári jogviták elbírálásának rendje alapjaiban változott meg.

Míg a jogalkotó célja egy koncentrált, hatékony új perrend kialakítása volt, addig a 2018. évi jogalkalmazói tapasztalatok olykor ennek éppen az ellenkezőjéről számoltak be.

A konferencia fókuszában egyfelől olyan, a Pp.-vel kapcsolatos szakmai programok állnak, amelyek során ütköztethetők a törvény alkalmazásával kapcsolatos eltérő nézetek, másfelől olyan, aktuális jogalkotási folyamatok, eredmények elemzése, amelyek a gyakorló jogászok széles körének érdeklődésére még azok hatálybalépése előtt számot tarthatnak.

A konferencia szemináriumi programjai keretében a résztvevők betekintést nyerhetnek a Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testületek tagjainak előadása nyomán e testületek munkájába, és megismerkedhetnek az ott született állásfoglalások joggyakorlatra gyakorolt hatásával. Kiemelten foglalkozunk a családjogi perek gyakorlati problémáival.
 

Program


A puding és a próbája- A Pp.-vel kapcsolatos jogalkotói elképzelések és a megvalósuló gyakorlat - Plenáris előadás
Előadók:

 • Prof. Dr. Wopera Zsuzsa, egyetemi tanár
 • Dr. Aszódi László mb. kollégiumvezető-helyettes, Budapest Környéki Törvényszék Polgári Kollégium
A Pp. értelmezése a bírói konzultációs testületekben – a gyakorlat alakítása vagy válasz a felmerülő jogalkalmazási kérdésekre? - Szeminárium

A Pp. új vagy korábban is hatályos rendelkezéseit két, kizárólag bírókból álló konzultációs tanácsadó testület is rendszeresen értelmezi, mely állásfoglalások a bíróságokra nem kötelezőek, de iránymutatásul szolgálhatnak a felmerülő kérdések lehetséges értelmezésével kapcsolatban. Az egyik ilyen testület a Kúria elnöke által felállított, az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület, a másik a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása (CKOT). Mindkét testület állásfoglalási nyilvánosak, valamennyi hivatásrend képviselői számára elérhetők. A szeminárium keretei között e két bírói konzultációs testület felkért tagjai mutatják be munkájukat, elemezve egy-egy aktuális jogértelmezést igénylő témakört is.

Levezető elnök: Dr. Orosz Árpád tanácselnök, kúriai konzultációs testület vezetője, Kúria

Előadások:

1. Régi Pp. vs. új Pp. – érvek és ellenérvek egyes vitás CKOT állásfoglalásokat illetően

Az új Pp. pozitív hozadékai: egyrészt az elmúlt évtizedekhez képest a perjogi jogértelmezési kérdések a jogalkalmazás homlokterébe kerültek, másrészt az új törvény mind a régi, mind az új Pp. tekintetében a jogalkalmazókban az eljárásjog tudatosabb alkalmazását, a megszokott gyakorlat átgondolását indukálta. Sajátos módon az új Pp.-nek a régivel lényegében azonos rendelkezései felszínre hoztak számos, a korábbi jogalkalmazásban meglévő eltérő joggyakorlatot. Ugyanakkor az új Pp. jogintézményeinek, rendelkezéseinek értelmezésében nehezen szabadul a gondolkodásmód a régi perjogi szemlélettől. Ez az átmeneti helyzet mindkét kódex vonatkozásában a jogfejlesztés és jogegység irányába hathat hosszabb távon, jelenleg azonban néhány kérdésben a szakma megosztott. Az előadás néhány olyan témával kapcsolatos CKOT állásfoglalást elemez, amely a testületben heves vitákat keltett és azóta sem jutott nyugvópontra.

Előadó: Dr. Zsitva Ágnes LL.M. kollégiumvezető-helyettes, Székesfehérvári Törvényszék

2. Az ítélkezési gyakorlat újabb forrása: a Kúria Konzultációs Testületének állásfoglalása - Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó testület működése és szerepe az ítélkezési gyakorlat alakításában

Az ideális, helyes jogról alkotott elképzelésünk még mindig nagyjából ugyanaz, mint mondjuk 1952-ben vagy akár 1911-ben volt. Az elmúlt száz évben eljárási jogi ismereteink sem estek át drasztikus változásokon. Lehet, hogy a XX. század egyik legnagyob eljárásjogi tudósának, Plósz Sándornak el kellene magyarázni a Strassbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságát, az előzetes döntéshozatali eljárást vagy a perkoncentrációt, de a többi eljárásjogi intézménnyel valószínűleg jól elboldogulna. Ennek alapján – jogászokként – bízhatunk-e abban, hogy amit eddig tanultunk és gondoltunk a perjogról, elegendő alap lesz-e az új Pp. szabályainak befogadásához és értő alkalmazásához?

Egy új kódex által alkotott fogalmaknak minél előbb valamilyen körülhatárolt jelentést kell tulajdonítani, mert enélkül a bizonytalan tartalmú fogalmak hivatkozási alapul szolgálnak majd a bíróság eljárásának utólagos kifogásolásához.
Mivel a jogszabályok értelmezése végső soron a bíróságok feladata, ezek a jogi szabályozásból eredő bizonytalanságok elsősorban úgy kerülhetőek el, ha a bírói kar az átgondolt, egységes jogértelmezésre törekszik. Ha ezekben a kérdésekben a joggyakorlat kaleidoszkópszerű változatossága alakul ki, az végső soron a bíróságokkal szembeni bizalmat ássa alá, befelé pedig a hatályon kívül helyezések tömegessé válását, a peres felek általános elégedetlenségét válthatja ki. Mert miből gondoljuk, hogy ami nekünk sem világos fogalom, az másnak – laikusnak vagy jogi képviselőnek – egyértelmű lesz?

A Kúria elnöke az előbbi célok érdekében konzultációs testület felállításáról rendelkezett, amelynek az a feladata, hogy az új Pp. értelmezési nehézségeket jelentő rendelkezéseit megvitassa, a gyakorlat által felvetett kérdéseket megválaszolja.
A testületet dr. Orosz Árpád, a Polgári Kollégium volt kollégiumvezető-helyettese, kúriai tanácselnök vezeti. Tagjai a bírói kar minden ítélkezési szintjéről érkező, gyakorló bírák.
A bíróságokra nem kötelező erejű ajánlásokat megfogalmazó testület szoros kölcsönhatásban működik az ítélkezési gyakorlatot ugyancsak jelentősen formáló Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásával. Az előadás e sajátos együttműködés jellemzőit, előnyeit, a Konzultációs Testület véleményformálásának szempontjait mutatja be néhány állásfoglalás példáján keresztül.

Előadó: Dr. Kovács Helga Mariann tanácselnök, Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium

3. Az új Pp. hatályosulása – bíróságok szakmai testületei és állásfoglalásaik

Bíróságok felkészülése
 • tananyag – kommentár - benchbook
 • előadások – podcastok (CooSpace)
 • Pp. hatályosulást támogató OBH Munkacsoport és helyi szakmai műhelyek
 • Civilisztikai Kollégimvezetők Országos Tanácskozásai (CKOT)
 • Kúria Konzultációs testülete (csak említés szintjén)
A CKOT-k munkamódszere és állásfoglalásaik
 • problémák becsatornázása - előkészítés – tanácskozás – döntéshozatal – közzététel
 • általános következtetések a Pp. és annak értelmezési gyakorlata köréből
A CKOT jogegységesítő és a bírói támogató szakmai munkájának példákon keresztül történő bemutatása
 • ideiglenes intézkedés soron kívülisége – a Pp. módosítása
 • a joggyakorlat egységesítést célzó egyhangú döntések és tapasztalataik
  • pozitív példák és hozadékai (visszautasítás – hiánypótlás és anyagi pervezetés)
  • miért volt fontos?
 • hogyan tovább?
Előadó: Dr. Virág Csaba LLM tanácselnök, Fővárosi Ítélőtábla

Családjogi perek a gyakorlatban – a Pp. személyi állapottal kapcsolatos perekre gyakorolt hatása

A Pp. által bevezetett osztott perszerkezet, a keresetlevélre, ellenkérelemre, viszontkeresetre vonatkozó új szabályok sajátos problémákat generáltak a nagy számban előforduló, az ember legszemélyesebb jogviszonyait tárgyaló családjogi perekben, így különösen a házassági perekben és a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben. A szeminárium aktualitását adja, hogy a Pp. 2019 júliusi módosításának fókuszában a személyi állapotot érintő perek állnak, melyek számos olyan rendelkezést vezetnek be, amelyek alkalmasak arra, hogy a jogalkalmazásban jelentkező problémákat kiküszöböljék. A szeminárium előadói a családjog elismert gyakorló szakemberei, akik bírói és ügyvédi oldalról egyaránt bemutatják a családjogi jogalkalmazás kihívásait.

Levezető elnök: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa, egyetemi tanár
Előadók:
 • Dr. Subasicz Éva ügyvéd, a MJE Családjogi Szakosztályának elnöke
 • Dr. Kristófné Dr. Kontra Erzsébet csoportvezető bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság

Perszimuláció I. Perfelvételi tárgyalás

A perszimuláció a perfelvételi tárgyalást mutatja be egy gazdasági tárgyú perben. A tárgyaláson többek között a következő témák kerülnek terítékre: keresethalmazat kezelése, keresetváltoztatás és ellenkérelem változtatás, releváns, nem releváns tények megváltoztatásának kérdése, új bizonyítási indítványok, viszontkereset és beszámítás, késedelmes nyilatkozattétel miatti bírságolás, anyagi pervezetés, bizonyítás lehetősége a perfelvétel során, szakértő bevonása az eljárásba, perfelvétel lezárása.    

Perszimuláció II. Érdemi tárgyalás

A perszimuláció második része az első perszimuláció érdemi tárgyalását modellezi. Ennek során a tanú- és szakértői bizonyítás eljárásjogi vonatkozásai kerülnek reflektorfénybe, különösen a kereset- és ellenkérelem változtatás lehetőségei a tanú vallomása alapján, illetve az utólagos bizonyítás, valamint a szakértői vélemény aggályosságának problémaköre.

Résztvevők:
 • Dr. Abért János bíró, Székesfehérvári Törvényszék
 • Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens, Wallacher Ügyvédi Iroda, MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróság, PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
 • Dr. Tamási Artúr ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

Számlázással kapcsolatos információk és lemondási feltételek


Számlázás és fizetés
A webshopban fizethet bankkártyával, vagy a kiküldött számlát banki átutalással egyenlítheti ki. A számlát ügyfélszolgálatunk postai úton küldi el Önnek a megadott számlaküldési címére. Átutalásos számla esetén a részvételi díjat számlánk kézhezvételét követően kérjük a Wolters Kluwer Hungary Kft. ING Bank: 13700016-02229014-00000000 számú számlára szíveskedjen átutalni! 
A képzésen való részvétel elengedhetetlen feltétele a részvételi díj fizetési határidőig történő kiegyenlítése. A konferenciacsomag költségként elszámolható, tartalmazza az előadások, konzultáció és az oktatási segédanyag költségeit.

Kedvezmények
A kedvezmények nem összevonhatóak, de mindig a kedvezőbbet nyújtjuk.

Lemondási feltételek
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át kiszámlázzuk, amennyiben lemondás nem érkezik a rendezvényig, a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül. 

Segíthetünk?