Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy 2024. június 27-én a telefonos ügyfélszolgálat, valamint a technikai tanácsadás (Helpdesk - 2-es menüpont) csökkentett létszámmal üzemel. Előfordulhat, hogy a válaszadási idő megnövekszik, ezért előre is szíves elnézését és türelmét kérjük! Wolters Kluwer Hungary Kft.

Mégse
ÁSZF 2019

JOGI ADATBÁZISOK, SZAKLAPOK, ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK, ELŐFIZETÉSCSOMAGOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) akár nagy kezdőbetűvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak.

Szolgáltató: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187— 189. A. épület III. emelet)

Adatfeldolgozó: az Adatkezelő által megbízott harmadik fél, aki az Adatkezelő megbízásából, az ő utasításai szerint adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el. Az Adatfeldolgozókról a Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatójában, amely a Szolgáltató weboldalain érhető el (https://wolterskluwer.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezelesi_tajekoztato.pdf).

Adatkezelő: a Szolgáltató, aki a Jogi Adatbázisok, Jogi Szaklapok, Online Szolgáltatások vagy Előfizetés-csomagok Előfizetőinek és Regisztrált Felhasználóinak adatait kezeli az Előfizetői Szerződés teljesítésével összefüggésben vagy új szerződés, szerződésmódosítás megkötése érdekében. A Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások vagy Előfizetés-csomagok esetében az Adatkezelő a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Adminisztrátor: az Előfizető azon, ekként megjelölt felhasználója, aki a Szolgáltató Jogi Adatbázisaival, Szaklapjaival, Online Szolgáltatásaival, Előfizetés-csomagjaival kapcsolatos jogosultságkezelő rendszerében, annak adminisztrációs felületén keresztül az Előfizetőhöz tartozó további, új felhasználókat vehet fel, illetőleg azok hozzáféréseit és adatait módosítani jogosult. Az Online Regisztrációs Azonosítóval elsőként regisztráló felhasználó automatikusan Adminisztrátor lesz, az Előfizető azonban a későbbiek során ezt a jogosultságot más felhasználónak is kioszthatja.

Aktuális adathordozó: az írásbeli Megrendelés Szolgáltatónál történő nyilvántartásba vétele alapján a legfrissebb (aktuális) Jogi Adatbázist tartalmazó offline adathordozó (DVD-lemez).

Előfizető: az a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akit a Szolgáltató bármely Jogi Adatbázisának, Szaklapjának, Online Szolgáltatásának vagy Előfizetés-csomagjának jogosult használójaként – egyszeri vásárlás, előfizetés, demó regisztráció vagy bármely más érvényes jogcím alapján – a Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok rögzítését követően nyilvántartásba vesz és ez alapján nyilvántart. Előfizető az is, aki nem szerepel ugyan a Szolgáltató nyilvántartásában, de bármely érvényes jogcím alapján használati jogosultsággal rendelkezik, feltéve, hogy a nyilvántartás hiányáról való tudomásszerzését követő 15 napon belül használati jogosultságának igazolásával egyidejűleg a Szolgáltatónál kezdeményezte adatai nyilvántartásba vételét.

Előfizetés, illetve Előfizetési Időszak: az Előfizetői Szerződés azon időszaka, amelyre a díjfizetés előre, számla ellenében megtörtént.

Előfizetés-csomag: a Szolgáltató Szaklap, elektronikus Jogi Adatbázis, Online Szolgáltatás, rendezvény és szakkönyv portfóliójából egyedileg összeállított kiadványcsomag, amely a Szolgáltató weboldalán vagy a Szolgáltató által kiküldött árajánlatban feltüntetett áron, formátumokban és rendszerességgel jelenik meg, illetőleg hozzáférhető. Az Előfizetés-csomag esetén feltüntetett árak csak a teljes kiadványcsomag megvásárlása esetén érvényesek, a csomag elemei külön-külön a Szolgáltató weboldalán feltüntetett árakon vásárolhatók meg. Előfizetés-csomag részét olyan termékek is képezhetik, amelyek nem részei a Szolgáltató saját előállítású termékportfóliójának (pl. mobil eszközök, okos készülékek stb). Ezeket a termékeket az Előfizetésről kiállított számlán a Szolgáltató minden esetben a beszerzési árral azonos ellenértékkel tünteti fel.

Előfizetési Díj: a Szolgáltatás igénybevételének biztosításáért a Szolgáltatónak fizetendő díj, amely a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek.

Előfizetői Szerződés: az Előfizető által az aláírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával aláírt, bármely Jogi Adatbázis, Szaklap, Online Szolgáltatás vagy Előfizetés-csomag használati jogosultságának szolgáltatására, illetve a Jogi Adatbázisokkal, Szaklapokkal, Online Szolgáltatásokkal, Előfizetés-csomagokkal kapcsolatos valamely egyéb szolgáltatás nyújtására létrejött szerződés. Ennek hiányában az Előfizető részéről bármely írásos formában vagy telefonon valamely Jogi Adatbázis, Szaklap, Online Szolgáltatás vagy Előfizetés-csomag használatára, illetőleg a Jogi Adatbázisokkal, Szaklapokkal, Online Szolgáltatásokkal, Előfizetés-csomagokkal kapcsolatos valamely szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyértelmű akaratnyilvánításnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása és ennek nyomán a Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges cselekmények elvégzése, valamint az első Előfizetési Időszakra vonatkozó számla elküldése.

Amennyiben a Jogi Adatbázis, Szaklap, Online Szolgáltatás vagy Előfizetés-csomag megrendelése a Szolgáltató webáruházán keresztül (https://shop.wolterskluwer.hu/) történt, az Előfizetői Szerződésre ugyanúgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a szerződés létrejöttére, valamint a távollévők között létrejött ügyletek egyéb sajátosságai tekintetében a Szolgáltató Webshop ÁSZF-jének rendelkezéseit is alkalmazni kell (https://shop.wolterskluwer.hu/webshop-aszf?m=94)

Hiányzó felhasználási engedély: az Online Platformon elérhető Jogi Adatbázisok használata során a Regisztrált Felhasználó számára megjelenő figyelmeztetés az Előfizetői Szerződés keretében a felhasználó számára nem elérhető tartalmakra kattintáskor, amit a Szolgáltató naplóz.

Hiányzó hozzáférési jogosultság: az Online Platformon elérhető Jogi Adatbázisok használata során a Regisztrált Felhasználó számára megjelenő figyelmeztetés az Előfizetői szerződés keretében meghatározott konkurens felhasználószám túllépése esetén, amit a Szolgáltató naplóz.

Jogi Adatbázisok:

 • Online Platform: kizárólag az interneten keresztül, meghatározott típusú webböngésző segítségével elérhető és használható, a jogszabályokra és a joggyakorlatra kiterjedő jogi információkat tartalmazó, jogszabályváltozásoktól függően frissülő digitális adatbázis és a hozzátartozó számítástechnikai program, illetve a munkafolyamatokat támogató alkalmazások, amelyek elérhetőségét a Szolgáltató saját üzemeltetésű szerverén vagy a szerződéses kötelezettségek és a jogszabályi előírások keretei között más, a technikai fejlődés által lehetővé tett műszaki megoldás (pl. felhő alapú tárhely) útján biztosítja.

 • Offline Platform: a Szolgáltató által offline elektronikus adathordozón forgalmazott, a jogszabályokra és a joggyakorlatra kiterjedő jogi információkat tartalmazó, az Előfizetői Szerződésben meghatározott módon (online vagy offline) és gyakorisággal frissülő digitális adatbázis és a hozzá tartozó számítástechnikai program, illetőleg a munkafolyamatokat támogató alkalmazások. Technológiailag egyes Jogi Adatbázisok csak a Szolgáltató Jogtár számítástechnikai programjával együtt, mások ettől függetlenül, önállóan is elérhetők és használhatók.

 • Azt az információt, hogy az adott Jogi Adatbázis önállóan vagy a Jogtár programmal együtt használható-e, a Szolgáltató a weblapjain tünteti fel.

Kiszolgálás: a Szaklapok kiadása, illetve a Szaklapok nyomtatott formátumai esetén Magyarország területén, Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető részére, külső vállalkozó (Terjesztő) útján történő értékesítése és/vagy kézbesítése.

Kliensszerver alkalmazás: olyan számítógépes alkalmazás, amely az Online Platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisokat, Szaklapokat, Online Szolgáltatásokat értelmezi és közvetíti az Előfizető számítógépének webböngészőjébe, egyben folyamatosan ellenőrzi is a használati jogosultság terjedelmét.

Kliens: az Előfizető olyan számítógépe, amelyen MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vagy a Szolgáltató weblapjain megjelölt más támogatott, az adott böngésző legfrissebb stabil verziójára frissített webböngésző fut, JavaScript alkalmazás engedélyezése mellett.

Konkurens (egyidejű) Felhasználók: azon használati jogosultsággal rendelkező Regisztrált Felhasználók, akik az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés keretei között kiadott engedélyével ugyanazon időpontban (párhuzamosan) használják az online és offline platformon elérhető Jogi Adatbázisokat, Szaklapokat, Online Szolgáltatásokat, Előfizetés-csomagokat.

Licenc Kód: az Online Regisztrációs Azonosítóval megegyező módon generált karaktersorozat, amelyet a Szolgáltató az Offline Platformon szolgáltatott Jogi Adatbázis első használatbavételekor bocsát az Előfizető rendelkezésére. A Licenc Kód határozza meg az Előfizető használati jogosultságának terjedelmét.

Online Regisztrációs Azonosító: az Online Platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Adatbázisok, Előfizetés-csomagok használatához szükséges, számokból és betűkből álló, számítástechnikai eszközzel véletlenszerűen generált karaktersorozat. Az Online Regisztrációs Azonosítót a Szolgáltató a számlán tünteti fel, illetve az Előfizetés rögzítésekor e-mailben küldheti ki az Előfizetőnek. Az Online Regisztrációs Azonosító határozza meg, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján mennyi Regisztrált Felhasználót vehet fel és mennyi konkurens számmal használhatja az Online Platformon szolgáltatott Előfizetéseket, valamint azt, hogy azon belül mely tartalmakhoz és programfunkciókhoz férhet hozzá.

Online Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett www.ado.hu, www.jogaszvilag.hu weboldalakon elérhető szolgáltatások (pl.: Adó kérdések és válaszok szolgáltatás, ado.hu Prémium cikkek szolgáltatás stb.). Az Online Szolgáltatások Előfizetési Időszakainak hosszai, az Előfizetési Díjak mértéke, a szolgáltatások elérési helyei, elérési módjai a Szolgáltató weboldalán tekinthetők meg.

Potenciális (lehetséges) Felhasználók: azon használati jogosultsággal rendelkező Regisztrált Felhasználók, akiknek az Előfizető az Online Platformon elérhető Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatát az Előfizetői Szerződés keretei között engedélyezte. Amennyiben a termék használatához Online Regisztrációs Azonosító vagy Licenc Kód nem szükséges, ezt a körülményt a Szolgáltató a termék weboldalán tünteti fel.

Regisztrált felhasználó: az Előfizetőhöz tartozó azon személy, akinek az Online Platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások vagy Előfizetés-csomagok jogosultságkezelő rendszereiben az Adminisztrátor jogosultságot adott azok használatához.

WK-fiók: A Szolgáltató ügyféladat-, illetőleg jogosultságkezelő, egyszeri bejelentkezést biztosító (SSO=Single Sign On) rendszere.

Szaklap: papíralapon és/vagy internetes böngészőn keresztül elérhető elektronikus formában megjelenő kiadvány, amely a Szolgáltató weboldalain vagy az Előfizető számára kiküldött ajánlatban feltüntetett rendszerességgel jelenik meg. A Szaklapok Előfizetési Időszakainak hossza, az Előfizetési Díjak mértéke, elérésének helyei és módjai a Szolgáltató weboldalán tekinthetők meg.

Terjesztő: a Szolgáltató által igénybe vett azon külső vállalkozó, amely a Szaklapok tekintetében a Szolgáltatóval megkötött szerződések alapján ellátja az Előfizetői Szerződés szerinti nyomtatott lappéldányok kézbesítését az Előfizető által meghatározott helyre. A Szolgáltatóval történt külön megállapodás hiányában a Terjesztő a kézbesítési feladatokat díjbeszedés nélkül végzi. Terjesztőnek minősül a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a kézbesítési feladatai ellátásához igénybe vesz.

II. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYA, MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK

 1. Az Előfizető által kiválasztott Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használati jogosultsága, amelyeket a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben meghatározott számú hozzáféréssel és ideig biztosít az Előfizető részére az Előfizetői Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
 2. A Szolgáltató az Előfizetőnek a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetéscsomagok használatát a Szolgáltató weboldalain feltüntetett időtartamokra szóló Előfizetések esetén biztosítja.
 3. A Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatához szükséges hardver és szoftver konfigurációt az Előfizetőnek kell biztosítania. Az Online Platformon szolgáltatott Előfizetések esetén a Kliensszerver alkalmazás a felületet Kliens oldali JavaScript szabvány aktív alkalmazásával és dinamikus HTML generálással közvetíti az Előfizető számítógépének webböngészőjébe, ezért Kliens oldali működési követelmény, hogy a Kliens webböngészőjében a JavaScript értelmezőt nem szabad kikapcsolni. A Jogi Adatbázisok optimális működéséhez minimálisan szükséges konfiguráció leírását és az esetleges további működési követelményeket a Szolgáltató weboldalai, illetőleg az offline Jogi Adatbázis szolgáltatás esetén az adathordozó borítója és a Jogi Adatbázis leírása is tartalmazza.
 4. Az Online Platformról elérhető Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatát a Szolgáltató – a weboldalain közzétett további információk szerint – ugyanazon Előfizető részére az Előfizetői Szerződés szerinti konstrukciótól függően meghatározott számú hozzáférést adó Online Regisztrációs Azonosító kiadásával biztosítja. E hozzáféréseket a jelen ÁSZF I. Értelmező Rendelkezések fejezetében az Online Platformra vonatkozó Online Regisztrációs Azonosító fogalmi meghatározásával összhangban kell értelmezni.

III. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HATÁLYA

 1. Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – az Előfizetői Szerződés létrejöttét követő naptól, illetőleg ennek hiányában az Előfizetőnek a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatára irányuló akaratnyilvánítása alapján a Szolgáltató által történő nyilvántartásba vételét követően az offline adatbázisok esetén a nyilvántartásba vétel hónapjának első napjától, egyéb szolgáltatás esetén a nyilvántartásba vétel napjától indul.
 2. Az előfizetői Szerződés – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az előfizetési időszak lejártáig, illetőleg ezt követően legfeljebb a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti időtartamra áll fenn.
 3. A Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra vonatkozóan Előfizető részére új ajánlatot küldhet. Amennyiben Előfizető a számára küldött ajánlatot elfogadja, a jelen ÁSZF alapján létrejött határozatlan időtartamú előfizetői szerződése jogfolytonosan fennmarad.
 4. Amennyiben Előfizető a jelen ÁSZF III/3. pontja szerinti ajánlatot nem kapott vagy a számára küldött ajánlattal nem élt, illetve a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 30. nap végéig a Szolgáltató részére a folyamatban lévő előfizetés módosítása vagy megszüntetése iránti kérelmét nem jelzi, Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra vonatkozóan számlát postáz az Előfizetőnek.
 5. Amennyiben Előfizető a számlán lévő összeget az abban megjelölt határidőn belül megfizeti a Szolgáltatónak, Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége változatlan tartalommal a következő előfizetési időszakra automatikusan beáll.
 6. Amennyiben az Előfizető az új Előfizetési Időszakra kiállított számlát az azon megjelölt fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki, Szolgáltató a fizetési határidő leteltét követő 10-ig napig levélben és/vagy telefonon szólítja fel a teljesítésre, és tájékoztatja a teljesítés elmaradása esetén várható következményekről. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, Szolgáltató a felszólítást a fizetési határidő lejártát követő 30-ik majd az 50-ik napig megismétli.
 7. Jogi adatbázisok, Online Szolgáltatások és online Szaklapok esetén kivételes lehetőségként az Előfizető az új Előfizetési Időszak 90. napjáig lemondhatja az előfizetést. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást a 91. nappal megszüntetni, illetőleg z Előfizetői Szerződést az új Előfizetési Időszak 91. napjára szóló hatállyal felmondani és a 90 napig nyújtott szolgáltatás díjáról az Előfizető részére számlát kiállítani, az Előfizető pedig köteles azt megfizetni.
 8. Amennyiben a Jogi adatbázisok, Online Szolgáltatások és online Szaklapok esetén az Előfizető az új Előfizetési Időszak 90. napjáig a III/4. pont szerinti számlát nem rendezi vagy az előfizetést a III/7. pont szerint nem mondja le, az Előfizető köteles az új Előfizetési Időszakra vonatkozó teljes előfizetési díjat a Szolgáltató részére megfizetni. Az előfizetési díj megfizetése esetén a Szolgáltató a szolgáltatáshoz való hozzáférést köteles biztosítani.
 9. Nyomtatott Szaklapok és nyomtatott Szaklapot tartalmazó Előfizetés-csomagok esetén, amennyiben az Előfizető a III/4. pont szerinti számlát az új Előfizetési Időszak kezdetéig nem egyenlíti ki és az előfizetéssel kapcsolatban egyéb nyilatkozatot sem tesz, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani vagy az előfizetési díj megfizetését követelni.

IV. DÍJ ÉS DÍJFIZETÉS

 1. A Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatáért, illetve az Előfizetésekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatásért fizetendő díjat – ideértve a Jogi Adatbázisok hálózati kiegészítésének, az Offline Platformon nyújtott Jogi Adatbázis szolgáltatás esetében a frissítések díját, valamint az Előfizetésekkel kapcsolatos csomagolási és kézbesítési díjakat is – a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlat tartalmazza, melynek alapján az Előfizető díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A valamely előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra kiküldött díjbekérő, számla, illetve ajánlat alapja az Előfizetői Szerződés szerinti szolgáltatásnak a Szolgáltató weboldalain aktuálisan közzétett ára, illetve a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlatban szereplő ár. A mindenkor hatályos árak a Szolgáltató weboldalain, illetve a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlatban tekinthetők meg. A következő és/vagy új előfizetési időszakra vonatkozó árat a Szolgáltató jogosult úgy is megállapítani, hogy a lejáró előfizetési időszakra vonatkozó díjat a Központi Statisztikai Hivatalnak az Előfizetés lejáratát megelőző hónapban közzétett fogyasztói árindexének mértékével megemeli.
 2. Az Előfizető az Előfizetési Időszak teljes tartamára eső díjat előre, egy összegben köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
 3. Amennyiben az Előfizető az előfizetési díjat a számla szerinti feltételekkel nem egyenlíti ki, a Szolgáltató további eljárására, illetőleg a nem fizetés következményeire a jelen ÁSZF III/6.–III/9. pontjaiban foglaltak az irányadók.
 4. A szolgáltatás díjának megfizetésére minden esetben az Előfizető köteles, függetlenül attól, hogy az Előfizető és/vagy az Adminisztrátor a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetéscsomagok tényleges használatára kinek adott engedélyt.
 5. A Szolgáltató számlája tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint számítandó általános forgalmi adó összegét is. Egyebekben a számla kiállítására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései – ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvénynek a Felek közötti elszámolásra a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó különös szabályait is – az irányadók.

V. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik:
  • határozott időtartamra létrejött Előfizetői Szerződés esetén a határozott időtartam lejártával;
  • bármely félnek kizárólag a folyamatban lévő előfizetési időszak utolsó napjára szóló, legalább 30 naptári nap felmondási idő alkalmazásával közölt rendes felmondásával;
  • az Előfizetői Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseiben meghatározott esetekben és módon;
  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
  • jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet (üzleti/intézményi) Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
  • a természetes személy Előfizető halálával;
  • a felek közös megegyezésével.
 2. Az Előfizetői Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Rendes felmondás esetén a felmondási idő kezdőnapja a felmondás közlését követő nap. A rendes felmondásnak legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejárta előtti 30. nap végéig meg kell érkeznie a másik félhez.
 3. Az Előfizetői Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túlmenően a Felek bármelyike jogosult azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani az Előfizetői Szerződést, ha a másik Fél a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az Előfizető részéről a díjfizetés elmulasztása, valamint a jelen ÁSZF IX. fejezetében lévő rendelkezések bármely megsértése, a Szolgáltató részéről pedig a szolgáltatás jogos indok nélküli megtagadása.
 4. Az Előfizetői Szerződés bármely okból történő megszűnését követően, az Előfizető az újabb szolgáltatásra vonatkozó igényét csak az új szerződésre vonatkozó feltételekkel érvényesítheti.

VI. AZ OFFLINE PLATFORMON NYÚJTOTT JOGI ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

 1. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok offline adathordozó útján, illetve online módon történő frissítését és szállítását – a Felek megállapodása szerint – napi, havi, negyedéves vagy éves rendszerességgel biztosítja. Az online frissítés letöltését és saját gépre mentését az Előfizető végzi.
 2. A Szolgáltató – az Előfizetői Szerződés és a rendezett előfizetői számla alapján – a havonta frissülő offline Jogi Adatbázisokat a tárgyhót követő 20-áig postázza.
 3. A negyedéves frissítésű Jogi Adatbázisokat a Szolgáltató egy év időtartamon belül legalább négy alkalommal frissíti. Az egyes frissítések között – jogszabályváltozásoktól függően – legalább egy és legfeljebb négy hónap telhet el. A Szolgáltató frissítési kötelezettsége a pénzügyileg rendezett számlán megjelölt előfizetési időszak időtartama alatt áll fenn. A Szolgáltató az Előfizető által megjelölt helyre postázza az offline adathordozót. A megjelölt szállítási címre postázott adathordozó átvételéről az Előfizető köteles gondoskodni. A postázás költségeit az Előfizető viseli.
 4. Ha az Előfizető által megadott szállítási cím nem Magyarország területén van, az adathordozót annak postára adásával kézbesítettnek kell tekinteni.
 5. A Szolgáltató az online frissítés letöltését folyamatosan biztosítja, ennek érdekében auditált minőségirányítási és információbiztonsági rendszert üzemeltet. A Szolgáltató az online frissítési szolgáltatást az alábbi esetekben jogosult szüneteltetni:
  • a szünetelést legalább 3 naptári nappal megelőző elektronikus értesítés mellett a hálózat, illetőleg a Szolgáltató számítástechnikai rendszerének és/vagy berendezéseinek karbantartása miatt, ami alkalmanként a 3 munkanapot nem haladhatja meg;
  • a Szolgáltató által előre nem látható, illetve el nem hárítható külső ok (pl. vis maior) esetén a külső ok fennállásának időtartamáig.
 6. A Jogi Adatbázisok offline adathordozójának fizikai hibája esetén – ha a hiba nem az Előfizető érdekkörében keletkezett – a Szolgáltató az adathordozót postafordultával kicseréli.
 7. A Szolgáltatónak a jelen fejezetben meghatározott, továbbá a szolgáltatott Jogi Adatbázis tartalmával kapcsolatos szavatossági kötelezettségei kizárólag az aktuális adathordozó megjelenésétől vagy az online frissítéstől az azt közvetlenül követő adathordozó megjelenéséig, illetőleg az online frissítésig állnak fenn.
 8. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az offline adathordozó nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
 9. Hálózati kiegészítés: a Szolgáltató az Előfizető megrendelése esetén biztosítja, hogy a Jogi Adatbázist hálózati kiegészítő szoftver segítségével az Előfizető saját hálózatában többen is használhassák az alábbi feltételek szerint:
  • A hálózati kiegészítés – a megrendelés szerint – felhasználó számtól függő vagy felhasználó számtól független, több egyidejű használatot biztosíthat. A Szolgáltató a hálózati kiegészítő szoftvert elektronikus úton külön szolgáltatja. A Szolgáltató a hálózati kiegészítés használatát csak abban a mennyiségben és időtartamra engedélyezi, amelyre az Előfizető azt előfizette.
  • Lokális hálózatban történő használat esetén a Szolgáltató a Jogi Adatbázis használatát az Előfizetőnek egy szerverre telepítve, egy hálózaton és egy telephelyen (egy épületcsoporton vagy egy zárt épülettömbön) belül engedélyezi.
  • Ha az Előfizető több lokális hálózatban vagy több szerverre telepítve kívánja a Jogi Adatbázist használni, az adathordozót és a hálózati kiegészítést annyi példányban kell megrendelnie, amennyi a lokális hálózatoknak vagy a szervereknek a száma.
  • Ha az Előfizető a több telephelyét (több lokális hálózatát) összekapcsoló regionális vagy országos hálózatában kívánja használni a Jogi Adatbázist, a Szolgáltató az ÁSZF-et kiegészítő szerződést köt. E szerződés tartalmazza, hogy mely telephelyeken (lokális hálózatokban) engedélyezett a használat.

VII. SZAKLAPOK ÉS ELŐFIZETÉS-CSOMAGOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

 1. A Szolgáltató és az Előfizető közötti Előfizetői szerződés akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az Előfizetési Időszakra vonatkozó Előfizetési Díjat megfizeti oly módon, hogy azt a Szolgáltató számláján jóváírják.
 2. A megrendelésnek tartalmaznia kell:
  • a Szaklap vagy Előfizetés-csomag megjelölését;
  • a Szaklap vagy Előfizetés-csomag esetén a megrendelt szaklap lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának – a különszámokat is beleértve – egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);
  • az Előfizető és – amennyiben ez eltér az Előfizetőtől – az árufogadó nevét vagy más, azonosításra alkalmas megjelölését (név, cégnév vagy egyéb megjelölés) és számlázási, számlaküldési és kézbesítési címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), e-mail címét.
 3. A Szolgáltató az Előfizető részére a megrendelést a számla megküldésével igazolja vissza. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által megküldött számlán szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul, írásban bejelenteni. Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be az adatokban fennálló vagy bekövetkezett eltérést, a Szolgáltató nem felel a megrendeléstől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.
 4. Az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató weboldalain feltüntetett előfizetési időszakokra (a megrendelés leadását követő időszakra vonatkozóan) vagy naptári évre jön létre, ez az információ a Szolgáltató weboldalain tekinthető meg.
 5. A Szaklapok előfizetési díját a Szolgáltató weboldalai tartalmazzák, melynek alapján – az Előfizetői Szerződésben foglaltak szerint – az Előfizető díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.
 6. Új Előfizetés megrendelésekor a Szolgáltató – a megrendelés leadását követően – előfizetési számlát állít ki. A Szaklap nyomtatott lapszámai esetén a Szolgáltató a rögzített Előfizetési Időszakon belül megjelenő lapszámokat postázza.
 7. A Szolgáltató az Előfizető által megjelölt helyre Terjesztőn keresztül küldi meg a nyomtatott lapszámokat. A megjelölt szállítási címre postázott kiadvány átvételéről az Előfizető köteles gondoskodni.
 8. Amennyiben a Szaklap vagy Előfizetés-csomag esetén Szolgáltató postázási költséget is felszámol, ennek díját Előfizető köteles megfizetni.
 9. Az Előfizetés-csomagban lévő Szaklapok, szakkönyvek fizikai hibája esetén – ha a hiba nem az Előfizető érdekkörében keletkezett – Szolgáltató az érintett kiadványt postafordultával kicseréli. A Szaklapok, szakkönyvek esetén a postázáskor elvesző példányokat Előfizető bejelentése esetén Szolgáltató pótolja.
 10. Az Előfizetés-csomag részét képező mobileszközök hibája esetén Szolgáltató intézkedik a hibás készülékek kijavításáról és/vagy cseréjéről.

VIII. JOGFENNTARTÁS

 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetéscsomagok, az azokat kezelő és megjelenítő szoftverek és más technikai megoldások, a hálózati kiegészítés működését biztosító szoftverek és más technikai megoldások, továbbá a Kliensszerver alkalmazás bárminemű módosítására. A Szolgáltató ezeket a módosításokat jellemzően az újonnan létrejövő Előfizetői Szerződések, illetve az újabb Előfizetői Időszakok tekintetében érvényesíti. Amennyiben a fenti módosításokat a Szolgáltató már fennálló Előfizetői Szerződések vagy díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakok tekintetében kívánja érvényesíteni és a módosítások a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez képest az Előfizető hátrányára változtatják meg, a Szolgáltató köteles erről az Előfizetőt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni. Ilyen esetben az Előfizető a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani.
 2. Nem minősül módosításnak és nem alapozza meg az Előfizető felmondási jogát a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok tartalmának bővítése, frissítése, az elérhető tartalmak, a bírósági gyakorlatra vonatkozó információknak, a kommentároknak és más magyarázó anyagoknak a jogszabályi változásokhoz igazodó aktualizálása, régi, az aktuális joggyakorlat részét már nem képező egyes tartalmak eltávolítása, a szolgáltatás működését biztosító szoftvereknek és más technikai megoldásoknak a szolgáltatás funkcionalitását és a rendeltetésszerű használatot nem érintő megváltoztatása, továbbá az egyes tartalmakat közvetítő kezelőfelületek képi megjelenítésének, színvilágának, grafikai elemeinek változása.
 3. Szolgáltató fenntartja a jogot a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatáért fizetendő díjak, a hálózati kiegészítés díjának és minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás díjának módosítására. A díjak módosítását a Szolgáltató jellemzően az új Előfizetői Szerződések, illetve az újabb Előfizetési Időszakok tekintetében érvényesíti. Amennyiben a Szolgáltató a díjak növekedését eredményező módosítást a már fennálló Előfizetői Szerződések vagy a díjfizetéssel rendezett Előfizetési Időszakok tekintetében kívánja érvényesíteni, köteles erről az Előfizetőt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni. Az Előfizető a Szolgáltatónak a díj emelésére vonatkozó értesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani.

IX. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Online Platformon nyújtott szolgáltatások az alábbi, 2. pontban meghatározott szolgáltatási szint keretei között a hét minden napján folyamatosan az Előfizetők rendelkezésére állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen munkanapokon este 20:00 óra és reggel 7:00 óra között, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon.
 2. A Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás (szolgáltatási szint) az egyes díjfizetéssel rendezett teljes Előfizetési Időszakra vetítve minimálisan 95%.

X. FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁG

 1. Az Előfizetői Szerződések alapján a Szolgáltató a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használati jogát biztosítja az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakainak tartamára a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételekkel. Az Előfizető jogosult a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok adatállományának és számítástechnikai programjának felhasználására minden olyan módon, amelyre a kezelőszoftver lehetőséget ad. Nem jogosult azonban az adatállomány, valamint a számítástechnikai program ettől eltérő használatára, továbbhasznosítására, nyomtatott vagy elektronikus publikálására, illetve az adatállomány sem részben, sem egészben más részére történő átengedésére vagy másolására.
 2. Az Előfizető a Jogi Adatbázisokat, Szaklapokat, Online Szolgáltatásokat, Előfizetés-csomagokat a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül használhatja. A Jogi Adatbázisokkal, Szaklapokkal, Online Szolgáltatásokkal, Előfizetés-csomagokkal és dokumentációkkal (a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatát segítő vagy kiegészítő bármely írásos anyaggal) kapcsolatban a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Előfizetői Szerződésben meghatározott felhasználási jogon túl minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdoni- és publikálási jogot fenntart saját magának. Az Előfizető a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetéscsomagok használatát másnak sem díjazás ellenében, sem anélkül nem engedheti át.
 3. Amennyiben az Előfizető a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatát harmadik személynek jogosulatlanul átengedi, azt bármely, a jelen ÁSZF-től és/vagy az Előfizetői Szerződéstől eltérő módon használja, továbbá amennyiben nem tesz meg minden tőle elvárható ésszerű intézkedést a jelen ÁSZF és/vagy az Előfizetői Szerződés rendelkezéseibe ütköző jogosulatlan használat megakadályozására, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 4. A Jogi Adatbázisokhoz, Szaklapokhoz, Online Szolgáltatásokhoz, Előfizetés-csomagokhoz hozzáférők személyét a Konkurens és a Potenciális Felhasználók számának az Előfizetői Szerződésben meghatározott keretei között az Előfizető határozhatja meg. Az egyidejűleg a rendszerbe belépők számát a Szolgáltató ellenőrzi az egyes belépésekkor. Amennyiben az egyidejű használók száma eléri az Előfizetői Szerződésben meghatározott és az Online Regisztrációs Azonosító által limitált mennyiséget, úgy a Szolgáltató nem engedélyez az Előfizető oldaláról több egyidejű belépést mindaddig, amíg nem csökken az egyidejűleg belépők száma a maximálisan engedélyezett szám alá legalább eggyel. A fentiektől eltérően az OptiJUS név alatt nyújtott Jogi Adatbázis szolgáltatások esetén, ha az egyidejű felhasználók száma eléri az Előfizetői Szerződésben meghatározott és az Online Regisztrációs Azonosító által limitált mennyiséget, úgy a Szolgáltató engedélyezheti az Előfizető oldaláról a további egyidejű belépést, amellyel párhuzamosan a rendszer a legkorábban belépő felhasználót kilépteti a szolgáltatásból.
 5. A Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt állnak, az ezekben foglalt rendelkezéseknek az Előfizető, illetőleg az általa a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használatára az Előfizetői Szerződés keretei között feljogosított személyek általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Előfizető részéről támasztható mindennemű igény kizárásával az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására.
 6. A Jogi Adatbázisokat, Szaklapokat, Online Szolgáltatásokat, Előfizetés-csomagokat, az azokat kezelő és megjelenítő szoftvereket, továbbá a hálózati kiegészítés működését biztosító szoftvereket tilos:
  • harmadik személynek hozzáférhetővé tenni;
  • kettő vagy több szervezet, illetve azok számítógépes, intranetes hálózatának egyesülésekor a Szolgáltatóhoz történő előzetes írásbeli bejelentés és a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül használni, függetlenül attól, hogy egyenként rendelkeznek-e felhasználási jogokkal vagy sem;
  • kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni;
  • másolni;
  • automatizált módon lekérdezéseket, kereséseket végrehajtani és adatokat letölteni;
  • módosítani, átalakítani vagy ezekre előkészületet tenni; g) a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni;
  • visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani vagy
  • oly módon használni, mely mások szerzői jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti;
  • bármilyen formában publikálni.
 7. Az Előfizető a kapott Online Regisztrációs Azonosítót köteles megőrizni, azt harmadik személy részére ki nem adhatja, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az Online Regisztrációs Azonosítóhoz erre illetéktelen személy ne férhessen hozzá. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Előfizető részéről támasztható mindennemű igény kizárásával az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására.
 8. Amennyiben a Szolgáltató a jelen X. fejezetben meghatározott esetekben az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására kényszerül, a folyamatban lévő előfizetési időszak hátralévő részére eső arányos díj a Szolgáltatót kötbér címén illeti meg.

XI. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelés célja Az adatkezelés elsődleges célja mind az Előfizetői adatok, mind pedig a Regisztrált Felhasználók és mindazon személyek adatai tekintetében, akik a szolgáltatásokat ténylegesen használják, illetőleg ahhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek (a jelen XI. fejezetben a továbbiakban együttesen: Felhasználók) a Szolgáltatás nyújtásának biztosítása jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek teljesítése érdekében, azaz
  • Jogi Adatbázisok esetén az Előfizetői Szerződés tárgyát képező jogszabály-, kommentár-, döntvénygyűjteményének, dokumentum- és iratmintatárának, a jogalkalmazás során született egyéb határozatoknak elérése, kedvencek elmentése, joganyagok letöltése, azok offline módon történő elérése, könyvjelzők, jegyzetek beszúrása, változásfigyeltetés beállítása, a változásfigyeltetésről értesítő (rendszerüzenet) küldése a Felhasználó e-mail címére;
  • Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok esetén az Előfizetői Szerződés tárgyát képező tartalmakhoz (pl. online szaklapok, szakcikkek, kérdés-válasz szolgáltatás) való hozzáférés.
  • Az adatkezelés történik továbbá a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén személyre szabott üzleti ajánlattal történő megkeresése – így különösen Hiányzó Felhasználási Engedély vagy Hiányzó Hozzáférési Jogosultság esetén – céljából.
  • A Szolgáltató a részére megadott előfizetői adatokat az Előfizetővel szembeni esetleges követelése érvényesítése céljából jogosult követelés kezeléssel és behajtással foglalkozó vállalkozás részére továbbítani.
 2. Kezelt adatok köre
  • Az Előfizetői Szerződés létesítésekor az Előfizető a következő, a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg: név/cégnév, lakcím/székhely, adószám (cég esetén), kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím, beosztás). Előfizető a Szolgáltató részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt az Előfizető köteles megtéríteni, valamint a sajátját viselni.
  • Amennyiben az Előfizetői Szerződés tárgyát képező szolgáltatást (Jogi Adatbázist, Szaklapot, Online Szolgáltatást, Előfizetés-csomagot) a Felhasználó Online Platformon keresztül veszi igénybe, a Felhasználónak WK-fiók regisztrációval kell rendelkeznie. A WK-fiók regisztrációt a Felhasználó maga vagy az Előfizető Adminisztrátora végezheti el. A WK-fiók regisztrációhoz szükséges kötelező adatok: felhasználónév, jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, beosztás. Opcionálisan megadható további adatok: névhez tartozó előtag, középső név, telefonszám, beosztás (egyéb) megjelölése.
  • Online Platformon elérhető szolgáltatás használatakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét. A kezelt adatok köre: regisztrációs azonosítószám, felhasználónév, belépések száma, a kedvenc dokumentumok listája, az utolsó 30 dokumentum, melyet a felhasználó megnyitott, a felhasználó beállításai (betűméret, nyomtatási beállítások), a felhasználó mely jogszabályokat, jogterületeket és tárgyszavakat figyelteti, utolsó munkamenet megőrzése, beszúrt jegyzetek, könyvjelzők megőrzése, Hiányzó Felhasználási Jogosultság és Hiányzó Hozzáférési Jogosultság esemény riasztások, a kérdés-válasz szolgáltatás keretében feltett kérdések.
 3. Az adatkezelés jogalapja
  • Szolgáltató az Előfizető adatait az Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679) 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján a rá vonatkozó, számviteli előírások betartása érdekében kezeli.
  • A Felhasználó személyre szabott mérésből származó adatait Szolgáltató a Felhasználó 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulása alapján kezeli.
 4. Az adatkezelés tartama
  • Az adatkezelés tartama a számlában szereplő Előfizetői adatok esetén a jogszabály alapján meghatározott határidő, míg a kapcsolattartási adatok tekintetében az Előfizető utolsó aktivitásától (pl. a Szolgáltatóval történő tárgyalás, telefonbeszélgetés, megrendelés, számlafizetés) számított második év vége.
  • A Felhasználói adatok törlésének határideje a Felhasználó utolsó WK-fiókba történő bejelentkezésétől számított két év a Regisztrált Felhasználóhoz kapcsolt, naplózott mérésből származó adatok esetén, illetve az utolsó aktivitásától (a Szolgáltatótól kapott e-mail megnyitása stb.) számított két év kapcsolattartási adatok esetén.
  • Az Előfizetői adatok törlését a vonatkozó jogszabályok által meghatározott és lehetővé tett esetekben az Előfizető kérésére törli a Szolgáltató azzal a megkötéssel, hogy ha az adattörlést az Előfizetői Szerződés fennállása alatt kéri az Előfizető, akkor a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést az Előfizető által támasztható mindennemű igény kizárásával azonnali hatállyal felmondani, tekintve, hogy az adattörléssel a Szolgáltatás nyújtása a továbbiakban nem lehetséges. Ilyen esetben jelen ÁSZF X. fejezet 8. pont rendelkezései megfelelően irányadók.
  • A Felhasználóhoz kapcsolt, naplózott mérésből származó adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti – saját adataira tekintettel – írásban a Szolgáltatótól. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy ezen mérés kikapcsolásával a Szolgáltató nem lesz képes eleget tenni az Előfizető olyan irányú kérésének, hogy számára az Előfizetés lejártakor személyre szabott ajánlatot készítsen.
 5. Adatbiztonság
  • A Szolgáltató gondoskodik mind fizikai, mind adatbiztonsági intézkedések alkalmazásáról, valamint az Előfizető és a Felhasználó adatainak védelméről, amelynek keretében minden tőle elvárható és a jogszabályok által kötelező jelleggel előírt intézkedést megtesz az Előfizető és a Felhasználó adatainak védelmében, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR, általános adatvédelmi rendelet).
  • A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges szervereit az EU-n belül – Magyarországon – üzemelteti.
  • A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított munkavállaló(k) és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjen(ek) hozzá, valamint megfelelő védelmet alkalmaz a távoli (pl. internetes, WIFI-s) hozzáférés ellen. A Szolgáltató gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről, az adatokat kezelő eszközt (szerver) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el. A Szolgáltató köteles biztonsági mentéseket készít, valamint gondoskodik a biztonsági másolatok védelméről. A Szolgáltató jelszóvédelmet alkalmaz a számítástechnikai eszközökön, az adatokhoz hozzáférő munkatársai vonatkozásában a szükséges minimum elvének megfelelő jogosultsági rendszert alakít ki. A Szolgáltató kijelenti, hogy mind a munkavállalóit, mind az adatfeldolgozásban részt vevő alvállalkozóit titoktartás köti.
 6. A Felhasználót megillető jogok
  • A Felhasználót megillető jogok a személyes adatai tekintetében: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben. A Felhasználó ezen jogait az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1518 Budapest, Pf. 101. címre küldött levélben gyakorolhatja.
 7. A Szolgáltató az adatok kezelése során az irányadó jogszabályok keretei között jogosult Adatfeldozó(ka)t igénybe venni.
 8. Egyebekben az Előfizető és a Felhasználó adatainak kezelésére és védelmére a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója irányadó, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, s amely a Szolgáltató weboldalán megtekinthető:

https://wolterskluwer.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

XII. TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató a saját weblapjain, továbbá amennyiben az Előfizető ehhez hozzájárult, elektronikus levél útján tájékoztatja az Előfizetőket a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi lényeges változásról, illetőleg az előfizetés feltételeivel kapcsolatos mindennemű változásról. Az ilyen változások a jelen ÁSZF rendelkezései szerint válnak a folyamatban lévő Előfizetői Szerződések részévé.

XIII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 1. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg az Előfizetők és a szolgáltatások iránt érdeklődők megfelelő tájékoztatása érdekében ügyfélszolgálatot és Help Desk szolgáltatást működtet. Az ügyfélszolgálat a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok számlázással kapcsolatos, valamint bármely szolgáltatást érintő kérdésben általános információkkal ad tájékoztatást és felvilágosítást, míg a Help Desk a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok telepítésével, kezelésével és a használat során felmerülő számítástechnikai kérdésekkel kapcsolatban nyújt olyan technikai támogatást, amely a szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF, illetőleg az Előfizetői Szerződés rendelkezései szerinti igénybe vételét biztosítja az Előfizető részére, ideértve ennek során az Előfizető és jelen ÁSZF XI. fejezete szerinti Felhasználók adatainak a kezelését is.
 2. A Szolgáltató a saját weblapjain teszi közzé az ügyfélszolgálat és a Help Desk elérhetőségére vonatkozó adatokat (postai és elektronikus cím, telefonszám stb.), továbbá azon napszakok megjelölését, amelyeken belül az ügyfélszolgálat és a Help Desk az érdeklődők rendelkezésére áll.

XIV. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
 2. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.
 3. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az aktuálisan folyamatban lévő előfizetési időszak díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

XV. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 1. A jelen ÁSZF minden Előfizetői Szerződés részét képezi, ezért az Előfizetői Szerződés kizárólag akkor jön létre, illetőleg az Előfizetői Szerződéssel érintett szolgáltatás használatát az Előfizető akkor kezdheti meg, ha a jelen ÁSZF-et elfogadja. A Szolgáltató az egyedi szerződések keretében is számítástechnikai megoldásokkal gondoskodik arról, hogy az ÁSZF az Előfizető által megismerhető és elfogadható legyen. Ezen túlmenően az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Szolgáltató weblapjain folyamatosan és letölthető formátumban elérhető. Az ÁSZF-et az Előfizető által elfogadottnak kell tekinteni akkor is, ha az Előfizető a jelen ÁSZF szerinti bármely szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.
 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a weblapjain közzéteszi, illetőleg az Előfizetőt a módosított szöveg közzétételével egyidejűleg elektronikus levél útján értesíti.
 3. A módosított ÁSZF rendelkezéseit a folyamatban lévő Előfizetői Szerződésekre is alkalmazni kell, kivéve, ha az Előfizetői Szerződés a módosított rendelkezésekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz. Ilyen esetben a módosított ÁSZF ilyen ellentétes rendelkezése – az Előfizető kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában – csak a következő előfizetési időszakra válik az Előfizetői Szerződés részévé.
 4. Amennyiben az ÁSZF módosítás a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez, illetőleg az Előfizetői Szerződés rendelkezéseihez képest az Előfizető hátrányára változtatja meg, az Előfizető a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani.
 5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a fogyasztónak [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont] minősülő előfizetőkre a fogyasztói szerződésekre irányadó jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok elérését, illetőleg Offline Platformon nyújtott Jogi Adatbázis szolgáltatás esetén annak telepítését, továbbá az Offline és Online Platform esetében a használat megkezdését lehetővé tevő Online Regisztrációs Azonosító vagy Licenc kód aktiválása, az Előfizető saját felhasználóinak név szerinti felvétele, valamint e személyek felhasználói jogokkal történő felruházása az Előfizető feladata, melyet az Előfizető a Szolgáltató által biztosított internetes felületen, a WK-fiókon keresztül tehet meg. A Szolgáltató az Online Regisztrációs Azonosító vagy Licenc Kód aktiválásával, illetőleg a felhasználók Előfizető általi meghatározásával és használatra történő feljogosításával kapcsolatban minden felelősségét kizárja, nem érintve azonban a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF XIII. fejezete szerinti segítségnyújtását.
 2. A Jogi Adatbázisokhoz Online Platformról való hozzáférés egyedi előfizetői jelzés alapján, de csak különleges és kivételes esetben, a Szolgáltató kifejezett írásbeli jóváhagyásával valósulhat meg IP-cím alóli hozzáféréssel. Ilyen előfizetői igény esetén az Előfizető teljes felelősséggel köteles szavatolni azért, továbbá a Szolgáltató kérésére megfelelő módon igazolni köteles, hogy az általa megadott IP-cím vagy IP-cím tartomány az Előfizető kizárólagos használatában van. Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben az IP-cím vagy az IP-cím tartomány helytelen megadásával okozott minden kárért.
 3. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások, Előfizetés-csomagok használata során felderített és/vagy az Előfizető által bejelentett adat, illetve programhibákat – lehetőség szerint – a hiba bejelentését követő 30 napon belül kivizsgálja és a bejelentés megalapozottsága esetén kijavítja.
 4. Az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni, kivéve, ha jogszabály vagy a jelen ÁSZF a nyilatkozat egyéb módon történő megtételét is lehetővé teszi. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a Felek által aláírt, papír alapú dokumentumba foglalt szerződés, a postai levél, a telefax. Az Előfizetői Szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatokat írásos formában, regisztrált postai küldeményben, futárszolgálat igénybevételével továbbított és az erre jogosult személy által átvett levélben, továbbá e-mailben lehet megtenni. Ezekkel egy tekintet alá esik a telefaxon küldött nyilatkozat is, amennyiben a faxgép által kiadott igazolás tanúsítja a küldés sikerességét.
 5.  A nyilatkozatok a másik fél általi átvétellel közöltnek minősülnek. Amennyiben valamely nyilatkozat átvételét a címzett meghiúsítja vagy a kézbesítés a címzett érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyilatkozatot az elküldés napját követő 3. munkanapon kézbesítettnek, a címzett által átvettnek kell tekinteni.
 6. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok, Szaklapok, Online Szolgáltatások Előfizetés-csomagok szolgáltatására, illetőleg a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó más szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket, megrendeléseket kivételesen szóbeli formában is elfogad, ha ilyen igényt telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében jelentették be, s a beszélgetésről az ügyfélszolgálat a jogszabályok előírásainak megfelelő hangfelvételt készített.
 7. A jelen ÁSZF alkalmazása során a Szolgáltató weblapjai vagy más hasonló kifejezés alatt a következő címeket – és azokhoz tartozó aldomaineket – kell érteni:
 8. A felek az Előfizetői Szerződéssel vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek elbírálására kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató folyamatosan követi a jogszabályok változásait és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.
 10. A jelen módosított ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a Szolgáltató által korábban alkalmazott alábbi általános szerződési feltételek hatályukat vesztik:
  • JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
  • OptiJUS jogi adatbázis ÁSZF
  • Elektronikus jogi, üzleti és céginformációs szolgáltatás ÁSZF
  • OptiJUS, Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár, APAFI, Üzleti Navigátor ÁSZF
  • Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár, APAFI ÁSZF
  • JeMa - Jogesetek Magyarázata ÁSZF
  • Jogi szaklapok ÁSZF

A hatályukat vesztő általános szerződési feltételek rendelkezéseit legfeljebb az aktuális előfizetési időszak lejártáig abban az esetben lehet alkalmazni, ha a jelen ÁSZF kifejezetten így rendelkezik, vagy a felek ebben állapodnak meg. Az új Előfizetői Szerződés megkötésére, továbbá az Előfizetői Szerződésnek újabb előfizetési időszakra történő meghosszabbítására ettől függetlenül a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Budapest, 2019. január 31.

Hatályba lép: 2019. március 11.

Elérhető pdf formátumban a következő linken: ÁSZF-2019

 

Kézdi Katalin

ügyvezető igazgató