Mégse
Praetor Általános Szerződési Feltételek

Praetor Általános Szerződéses Feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1. A jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a Praetor számítógépes program használatára létrejövő szoftver felhasználási szerződésnek – a továbbiakban: Licencszerződés –, amely a Wolters Kluwer Hungary Kft. mint Licencadó – a továbbiakban: Licencadó – és a szoftvert használó fél mint Licencvevő – a továbbiakban Licencvevő – között jön létre.

1.2. A Licencszerződés kizárólag akkor jön létre, illetőleg a Licencszerződéssel érintett szolgáltatás használatát a Licencvevő akkor kezdheti meg, ha a jelen ÁSZF-et elfogadja. A Licencadó az egyedi szerződések keretében is számítástechnikai megoldásokkal gondoskodik arról, hogy az ÁSZF a Licencvevő által megismerhető és elfogadható legyen. Ezen túlmenően az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Licencadó weblapjain folyamatosan és letölthető formátumban elérhető. Az ÁSZF-et a Licencvevő által elfogadottnak kell tekinteni akkor is, ha a Licencvevő a jelen ÁSZF, illetőleg a Licencszerződés szerinti bármely szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

1.3. A Licencadó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. A Licencadó a módosított szöveget annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a weblapjain közzéteszi, illetőleg a Licencvevőt a módosított szöveg közzétételével egyidejűleg elektronikus levél útján értesíti.

1.4. A Licencszerződés létrehozásával a Licencadó és a Licencvevő vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF-et, továbbá az abból eredő valamennyi kötelezettséget.

1.5. A jelen ÁSZF-et a mindenkor hatályos szövegezés szerint kell alkalmazni, kivéve, ha a Licencszerződés a módosított rendelkezésekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz. Ilyen esetben a módosított ÁSZF ilyen ellentétes rendelkezése – a Licencvevő kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában – csak a következő előfizetési időszakra válik a Licencszerződés részévé.

1.6. A Praetor számítógépes program csak a Licencadó és a Licencvevő között létrejött írásbeli Licencszerződés alapján használható. A Licencszerződés módosításait írásban, növekvő számsorrendű kiegészítések formájában kell megtenni. Felek kizárják, hogy a Licencszerződés módosítására az írásbelitől eltérő módon kerülhessen sor. A Praetor számítógépes program használatának megkezdése a jelen ÁSZF alkalmazásához való hozzájárulásnak tekintendő.

 

2. Értelmező rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben akár nagy kezdőbetűvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak.

Az Árjegyzék az az árlista, amely tartalmazza az egyes szolgáltatások fejében fizetendő egyszeri vagy éves díjakat, melyeket a Licencadó a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokra vonatkozó weblapján teszi közzé: https://www.wolterskluwer.com/hu-hu/solutions/praetor-hu/csomagok-arak

A Konfigurációs igények vagy Testre szabás alatt kizárólag a következő link segítségével megtekinthető kérdőívben foglaltak egy alkalommal történő teljesítését kell érteni. A hivatkozott LINK

A Licencszerződés a Praetor számítógépes program használatára vonatkozó szoftver felhasználási szerződés, amely a Licencadó és a Licencvevő között jön létre, és amelynek részét képezi a jelen ÁSZF, valamint a szerződéshez kapcsolódó dokumentumok és mellékletek.

A Licencvevő az a jogi vagy természetes személy, aki a Licencadóval a Praetor számítógépes programra vonatkozó Licencszerződést megköti.

A Licencadó a Wolters Kluwer Hungary Kft-t jelenti, cégjegyzékszám: 01 09 696382, adószám: 12643228-2-43, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet, Magyarország.

A Praetor számítógépes program egy belső szervezésű információs rendszer, amely segítséget nyújt ügyvédi akták kezeléséhez és vezetéséhez, időnyilvántartások, számlázás vezetésére, dokumentumok kezelésére és szerkesztésére, adattárolókhoz való csatlakozáshoz, és számos egyéb külső nyilvántartáshoz, mint például az Opten céginformációs adatbázisa, a Szamlazz.hu, a Magyar Cégkapu szolgáltatás, illetve az olyan modulok, mint például a Jogtár.

Az Előfizetési időszak a Licencszerződésben meghatározott időtartam, amelyre a Licencvevő már megfizette a Licencadó részére a Praetor számítógépes program használatáért fizetendő díjakat, és amelyre nézve a Licencadó vállalja, hogy a Licencvevő részére jogosultságot biztosít a Praetor számítógépes program használatára.

A Szerződő Felek a Licencadót és a Licencvevőt jelenti.

A Műszaki Feltételek a Licencszerződés elválaszthatatlan részeként a helyes működésre vonatkozó műszaki követelményeket szabályozzák, és figyelmeztetnek az alkalmazott technológiák korlátaira.

A Felhasználói eszköz minden olyan eszköz, amelyen a Praetor számítógépes program elindítható és használható - különösen a személyi számítógép, a táblagép, a telefon vagy más elektronikus eszköz.

A Kliensszoftver biztosítja a gyakorlati munkavégzést a Licencvevő egyes felhasználói számára, tartalmazza az ügyvédi ügyvitel munkavégzéséhez szükséges funkciókat, és az adatbeviteli, adatrögzítési interfészt.

A Kliens az a felhasználói eszköz, számítógép, amelyen a Praetor kliensszoftver telepítve van. A megfelelő paraméterekkel rendelkező Kliens eszköz leírását a Műszaki Feltételek tartalmazza.

A Próbaidőszak az az időszak, amelynek során a Licencvevőnek lehetősége van a Praetor számítógépes program részleges funkcionalitásának tesztelésére.

 

3. Licencfeltételek

3.1. A Licencadó rendelkezik a Praetor számítógépes programmal kapcsolatos mindazon szerzői vagyoni és más jogokkal, amelyek alapján jogosultságot tud biztosítani a Licencvevő számára a Praetor számítógépes programnak a Licencvevő saját üzleti tevékenysége körében történő használatára. 

3.2. A Licencvevő a Praetor számítógépes programot a Licencszerződés, a jelen ÁSZF és a Műszaki Feltételek szerinti feltételekkel jogosult és egyben köteles használni.

3.3. A felhasználási engedély a Praetor számítógépes programra vonatkozik, amelynek saját adatbázis-kiszolgáló része és felhasználói része van, amely a felhasználó eszközéhez kapcsolódik. A felhasználási engedély csak azokra a Felhasználókra vonatkozik, amelyekre a díjat kifizették.

3.4. A Licencadó a Praetor számítógépes programra vonatkozó felhasználási engedélyt nem kizárólagos alapon biztosítja. A felhasználási engedély terjedelme: minden egyes felhasználónak rendelkeznie kell engedéllyel. Ha új aktív felhasználóval bővül a felhasználók köre, akkor automatikusan szabad felhasználási engedélyt rendelnek hozzá, ha rendelkezésre áll. Ha nem áll rendelkezésre egyetlen szabad felhasználási engedély sem, a Licencvevő köteles megvásárolni egyet a Licencadótól. Ha egy meglévő felhasználó abbahagyja a Praetor számítógépes program aktív használatát (a használat megszűnik), akkor a felhasználási engedély automatikusan felszabadul és a következő, új, aktív felhasználó számára válik elérhetővé.

3.5. A Licencadó a felhasználási engedélyt a Licencszerződésben meghatározott Előfizetési időszaknak megfelelő időtartamra bocsátja a Licencvevő rendelkezésére. Az Előfizetési időszak alatt a Licencadó a Licencvevő részére biztosítja a Licencszerződés szerinti funkcionalitást, valamint az alábbi 9. fejezetben meghatározott műszaki támogatást, illetőleg az alábbi 8. fejezetben meghatározott karbantartást és fejlesztést, elsősorban a Praetor számítógépes program frissítései révén. 

3.6. Az Előfizetési időszak lejárta után a Licencvevő nem jogosult a Praetor számítógépes program használatára. A Licencadó az Előfizetési időszak lejárta után – amennyiben a Licencvevő nem fizeti meg a további Előfizetési időszakra vonatkozó díjat – jogosult a Praetor számítógépes program frissítéseinek és akár teljes funkcionalitásának hozzáférhetetlenné tételére is. Ez nem érinti a Licencvevő jogát a Praetor számítógépes programba addig bevitt adatokhoz való hozzáférésre, valamint azok exportálására az alábbi 13.3. pont rendelkezései szerint.

3.7. A Licencvevő az Előfizetési időszak során bármikor jogosult az adataihoz való hozzáférésre, mégpedig a felhasználói interfész segítségével vagy a Licencvevő szerverére történő szerverrész telepítése esetén a Praetor számítógépes program adatbázis részéhez való hozzáférés révén. A Licencadónál történő üzemeltetés esetében a dokumentumok adatainak kiexportálása a „kliens és fájljai” szerkezetben lehetséges a Licencvevő írásbeli kérelme alapján.

3.8. A Licencvevő nem jogosult a Praetor számítógépes program használatát másnak átengedni, nem jogosult továbbá a program forráskódjához való hozzáférésre.

 

4. Ár és fizetési feltételek, a Licencszerződés hatálya

4.1. A Licencvevő köteles a kiállított számviteli bizonylatok alapján a felhasználási engedély (Licenc) árának megfizetésére az esedékességi határidőn belül. A Licenc árát a Licencszerződés és az érvényes Árjegyzék szerint kell meghatározni.

4.2. A Licencszerződésben vagy az érvényes Árjegyzékben foglalt eltérő rendelkezés hiányában a számlázási (előfizetési) időszak – attól függően, hogy melyik következik be előbb – a Licencszerződés létrejöttének napjától vagy a Praetor számítógépes program használatának megkezdésétől számított 12 vagy 24 hónapos időszak.

4.3. A Licencvevő vállalja, hogy a Licenc árán felül kifizeti a Licencadó további fizetős szolgáltatásainak díjait is, különösen a Praetor számítógépes program bevezető képzésének és telepítésének árát és egyebeket, ha megrendeli azokat, mint például az adatok importálása, hosting vagy műszaki támogatás, ha arra a Licencvevőnek igénye merül fel.

4.4. A Licencszerződés – a Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában – határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a Licencadó szolgáltatási kötelezettsége az aktuális előfizetési időszak lejártáig, illetőleg ezt követően legfeljebb a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti időtartamra áll fenn.

4.5. Az előfizetési időszak meghosszabbodása: Az előfizetési időszak 12 (tizenkét) egymást követő hónappal hosszabbodik meg automatikusan az aktuálisan érvényes Árjegyzékben megállapított díjak szerint, amennyiben a Licencvevő nem küld írásbeli értesítést a Licencadónak a Licencszerződés megszüntetésére vonatkozó szándékáról legalább 45 (negyvenöt) nappal a folyamatban lévő előfizetési időszak utolsó napja előtt.

4.6. A Licencadó az előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra vonatkozóan a Licencvevő részére új ajánlatot küldhet. Az ajánlatban a következő előfizetési időszakra vonatkozó árat a Licencadó jogosult úgy is megállapítani, hogy a lejáró előfizetési időszakra vonatkozó díjat a Központi Statisztikai Hivatalnak az előfizetési időszak lejáratát megelőző hónapban közzétett fogyasztói árindexének mértékével megemeli. Amennyiben a Licencvevő a számára küldött ajánlatot elfogadja, a jelen ÁSZF alapján létrejött határozatlan időtartamú Licencszerződése jogfolytonosan fennmarad.

4.7. Amennyiben a Licencvevő a fenti 4.6. pont szerint ajánlatot nem kapott vagy a számára küldött ajánlattal nem élt, illetve a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 45. nap végéig a Licencadó részére a folyamatban lévő Licencszerződés módosítása vagy megszüntetése iránti kérelmét nem jelzi, a Licencadó az előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra vonatkozóan számlát postáz a Licencvevőnek.

4.8. Amennyiben a Licencvevő a számlán lévő összeget az abban megjelölt határidőn belül megfizeti a Licencadónak, a Licencadó szolgáltatási kötelezettsége változatlan tartalommal a következő előfizetési időszakra automatikusan beáll.

4.9. Amennyiben a Licencvevő az új Előfizetési Időszakra kiállított számlát az azon megjelölt fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki, Licencadó a Licencvevővel szembeni követelése érvényesítése céljából a részére megadott előfizetői adatokat követelés kezeléssel és behajtással foglalkozó vállalkozás részére továbbítja. A Licencadó megbízottja levélben és/vagy telefonon szólítja fel az Licencvevőt a teljesítésre és tájékoztatja a teljesítés elmaradása esetén várható következményekről.

4.10. Kivételes lehetőségként a Licencvevő az új előfizetési időszak 90. napjáig lemondhatja az előfizetést. Ebben az esetben a Licencadó jogosult a szolgáltatást a 91. nappal megszüntetni, illetőleg a Licencszerződést az új előfizetési időszak 91. napjára szóló hatállyal felmondani, és a 90 napig nyújtott szolgáltatás díjáról a Licencvevő részére számlát kiállítani, a Licencvevő pedig köteles azt megfizetni.

4.11. Amennyiben a Licencvevő az új előfizetési időszak 90. napjáig a 4.7. pont szerinti számlát nem rendezi vagy az előfizetést a 4.10. pont szerint nem mondja le, a Licencvevő köteles a Licencnek az új előfizetési időszakra vonatkozó teljes árát a Licencadó részére megfizetni. A Licenc árának megfizetése esetén a Licencadó a szolgáltatáshoz való hozzáférést köteles biztosítani.

4.12. A Licencadónak jogában áll bármikor felmondani a Licencszerződést, feltéve, hogy legalább 45 (negyvenöt) napos felmondási időt tartalmazó írásbeli értesítést küld e szándékáról a Licencvevőnek, és feltéve továbbá, hogy legkésőbb a Licencszerződés megszűnését követő 5 napon belül visszatéríti a Licencvevő számára a Licencvevő által előre megfizetett ár időarányos részét. 

4.13. A Licenc meghosszabbítása (meghosszabbodása) esetén a fenti 4.5. pontban foglaltakra tekintettel a Licencvevő nem jogosult a Licencszerződés szerint az előző előfizetési időszakra a Licencadó által nyújtott kedvezményekre és egyéb üzleti előnyökre, az ilyen kedvezmények és egyéb üzleti előnyök nem szállnak át az új, meghosszabbított előfizetési időszakra a Szerződő Felek kifejezett, eltérő megállapodásának hiányában. Az új előfizetési időszakra mindig a Licenc meghosszabbításának idejekor hatályos Árjegyzék alkalmazandó.

4.14. Amennyiben a Licencadó a Licencvevő részére kedvezményt nyújt a Licencre a Praetor számítógépes program próbaverziójának használatával összefüggésben, vagy speciális ajánlat alapján az első előfizetési időszakra, az ilyen kedvezmény nem jár a következő számlázási időszakra, kifejezett, a Licencszerződésben vagy a hatályos Árjegyzékben foglalt eltérő rendelkezés hiányában.

4.15. Amennyiben a Licencvevő a licenc árának megfizetésével késedelembe esik, a Licencadó késedelmi kamatra jogosult a késedelem minden egyes megkezdett napjára, az esedékes összeg 0,1 %-ának megfelelő mértékben. Amennyiben a Licencvevő a fizetéssel 30 napnál hosszabb késedelembe esik, a Licencadó jogosult a Praetor számítógépes programmal összefüggő minden szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére vagy korlátozására.

 

5. Hosting (tárhelyszolgáltatás) és biztonsági mentés

5.1. A Praetor számítógépes program szerver része elhelyezhető közvetlenül a Licencvevőnél, vagy fizetett szolgáltatás és megrendelés keretén belül, a Licencadó szerverén is, az Árjegyzékben meghatározott díj ellenében. A Licencvevőnél történő hosting esetén a Licencadó nem viseli a felelősséget a hosting helyes beállításáért, kifejezett, eltérő megállapodás hiányában. Ha a Szerződő Felek megállapodnak a Licencadónál történő hostingról, a hosting feltételeire a jelen ÁSZF és a Műszaki Feltételek az irányadók.

5.2. A Licencadónál történő hosting esetén a rendelkezésre bocsátott tárhely alap kapacitása 100 GB, a Praetor számítógépes program valamennyi felhasználója számára, a rendelkezésre bocsátott tárhely és a felhasználók száma azonban a Licencvevő megrendelése alapján bővíthető az érvényes Árjegyzék szerinti díj ellenében.

5.3. A szerver havi teljes rendelkezésre állása munkanapokon 99,2 %. A szerver rendelkezésre állási szintjébe beletartozik a naponta egyszer készülő biztonsági mentés is, mely tartalmazza a Licencvevő által a Praetor számítógépes programban létrehozott teljes adatbázis mentését. A tervezett hardverkarbantartásról, amely jelentősen csökkentheti a szerver hosting elérhetőségét, a Licencadó legalább 5 nappal a karbantartás megkezdése előtt tájékoztatja a Licencvevőt. A hardverhiba elhárítási határideje 240 perc.

5.4. A Licencadó hozzájárulásával a Szerződő Felek megállapodhatnak abban, hogy a Licencvevő a Praetor számítógépes programot a szokásos gyakorlattól eltérően a saját szerverére és/vagy más, a Licencadó által elfogadott számítástechnikai eszközeire telepítve használja. A telepítést a Licencadó megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa távoli elérés biztosítása mellett végzi el, és a telepítést követően az üzemeltetéshez szükséges technikai információkat is átadja a Licencvevő részére. A Licencvevő köteles gondoskodni arról, hogy a Praetor számítógépes program használatával kapcsolatos számítástechnikai eszközei a szerződés teljes időtartama alatt feleljenek meg a Licencadó által meghatározott hardver és szoftver feltételeknek, melyeket a Műszaki Feltételek tartalmaznak.

5.5. A Licencvevő köteles saját költségén biztosítani és rendszeresen, naponta legalább egyszer elvégezni a Praetor számítógépes program adatbázis részének biztonsági mentését, csakúgy, mint a program által létrehozott vagy szerkesztett dokumentumfájlok biztonsági mentését egy külső adathordozóra. A biztonsági mentést a Licencvevő olyan módon köteles elvégezni, hogy a Licencvevő által készített biztonsági mentésből a hardver vagy szoftver környezet súlyos összeomlása és/vagy a program hibája esetén visszaállítható legyen az eredeti, működőképes program, a program adatbázis részét és a létrehozott dokumentumfájlokat is beleértve.

5.6. A Licencadó a szerződés fennállása alatt bármikor jogosult távoli hozzáférés útján, vagy a Licencvevővel egyeztetett időpontban a helyszínen is ellenőrizni a Praetor számítógépes program működéséhez szükséges hardver és szoftver feltételek teljesülését, valamint a biztonsági mentések elvégzését.

 

6. Próbaverzió

6.1. Amennyiben a Praetor számítógépes programot a Licencszerződés létrehozása előtt akár a Praetor számítógépes program bemutatásának (prezentáció) keretén belül, akár a Próbaidőszak keretén belül a Licencvevőnek lehetősége volt tanulmányozni, azt úgy kell tekinteni, hogy a Licencvevő teljes mértékben megismerkedett a Praetor számítógépes program működésével, funkcióival és kipróbálta azt a saját felhasználói környezetében.

 

7. Bevezetés és beállítás

7.1. A Licencadó a Praetor számítógépes programot a jelen ÁSZF 2. fejezetében (Értelmező rendelkezések) a Konfigurációs igényekhez kapcsolódó kérdőív alapján előzetesen egyeztetett konfigurációs kérések teljesítése után bocsátja a Licencvevő rendelkezésére, az adatbázishoz tartozó szerver szám, a felhasználónevek, valamint az azokhoz tartozó jelszavak elektronikus úton történő átküldésével. A telepítés és a felhasználók oktatásának elvégzése elsődlegesen távoli hozzáférés útján történik, de ennek helye – a Szerződő Felek ilyen megállapodása esetén – akár a Licencvevő székhelye (telephelye) is lehet. Amennyiben a Licencvevő használatba veszi a Praetor számítógépes programot, azt úgy kell tekinteni, hogy a program átadása rendben megtörtént. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a Konfigurációs igények vagy a Testre szabás második vagy többedik alkalommal történő elvégzése, továbbá az Értelmező rendelkezésekben megjelölt, fent hivatkozott kérdőív kereteit meghaladó igények kielégítése a Szerződő Felek külön megállapodása alapján, külön díjfizetés ellenében lehetséges.

Amennyiben a Licencvevő olyan egyedi igények kielégítését kéri, melyek nem teljesíthetők a Praetor számítógépes programnak a szerződés aláírása időpontjában elérhető funkcióival, úgy a Licencadó külön ajánlatban határozza meg az igények megvalósításához szükséges feltételeket, ideértve a megvalósítás fejében fizetendő ellenértéket is.

7.2. A Szerződő Felek megállapodása esetén a Licencadó az adatok importját a Licencvevő meglévő rendszeréből végzi el a Praetor számítógépes programba, mégpedig olyan körben, amelyről a Szerződő Felek megállapodnak, az érvényes Árjegyzék vagy különálló megállapodás szerinti díj ellenében. Adatok importálása esetén a Licencvevő eddigi rendszeréből a Licencvevő kizárólag olyan adatokat bocsáthat a Licencadó rendelkezésére, amelyek átadásához megfelelő jogosultsággal rendelkezik, vagy amelyek használatára jogosult. A Licencvevő szavatol azért, hogy az importálásra szánt adatok ilyen módon való kezeléséhez minden szükséges jogosultsággal és/vagy felhatalmazással rendelkezik. Harmadik felek jogainak az importálás elvégzésével összefüggésben történő megsértése esetén a Licencvevő köteles a Licencadót a harmadik felek esetleges igényei alól teljeskörűen mentesíteni, a Licencadó harmadik felek jogainak ilyen megsértéséért semmilyen felelősséggel sem tartozik.

7.3. A Praetor számítógépes program és funkcióinak bármely egyedi módosítása a program részévé válik és szerzői alkotásnak minősül. Az ilyen módosításokhoz kapcsolódó tulajdonjog és szerzői vagyoni (felhasználási) jog kizárólagosan a Licencadót illeti.

7.4. A Licencvevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Praetor számítógépes program és funkciói, valamint az egyes modulok funkcióinak bármely olyan módosítását, amelyeket a Licencvevő megrendelése alapján végeztek el, a Licencvevő igényeire szabva és az ő költségére, a Licencadó jogosult tovább használni a Praetor számítógépes program fejlesztéséhez harmadik személyekkel kapcsolatban is, és az ilyen módosítások bevezethetők a Praetor számítógépes program harmadik felek részére végzett további frissítéseibe vagy verzióiba is. A Szerződő Felek közötti eltérő, kifejezett megállapodás hiányában a Licencadó díjmentesen jogosult használni ezeket a módosításokat, a Licencvevő pedig nem jogosult értük semmiféle díjazásra.

7.5. A jövőbeli átfogó funkciókészletek különálló moduloknak számítanak, amelyek használatáért a Licencadó jogosult külön díjat felszámítani, a Licencvevő pedig csak kifejezett megállapodás alapján jogosult azok használatára. 

7.6. A Licencadó jogosult ingyenesen hozzáférhetővé tenni a Licencvevő részére az üzleti partnereinek moduljait (pl. a „szamlazz.hu” vagy az „Opten céginformációs adatbázis” modult), az üzleti partnerrel egyeztetett mértékben, a Licencadó azonban bármikor jogosult az ilyen modulok módosítására vagy teljes egészében való letiltására bármiféle kompenzáció nélkül. Ilyen moduloknak a Licencvevő részére történő biztosítása nem biztosít jogot arra, hogy a Licencvevő követelje ezeknek a moduloknak a biztosítását.

7.7. A Licencvevő a Magyar Cégkapu szolgáltatásnak a Praetor számítógépes program keretében történő igénybevétele esetén köteles gépi interfész hozzáférést igényelni a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) ügyfélszolgálatától a kezelendő Cégkapu fiókhoz a következő weboldalról letölthető kérelem segítségével: https://nisz.hu/sites/default/files/gepi_csatlakozasikerdoiv_hkp.doc. A Licencvevő az abban foglalt tájékoztató alapján a kérelmet kitölti és megküldi azt a NISZ ügyfélszolgálatának. A Licencvevő köteles beállítani a NISZ ügyfélszolgálattól kapott jelszót és felhasználónevet a Praetor kliensszoftver megfelelő funkciójánál, majd ellenőrzi a kapcsolatot.

7.8. A Licencvevő köteles a Praetor számítógépes programhoz való hozzáférési adatok bizalmas kezelésére és megakadályozni a programhoz való bármilyen jogosulatlan hozzáférést. A Licencvevő köteles továbbá minden megfelelő intézkedés megtételére a felhasználói eszköznek a jogosulatlan hozzáférés elleni kellő módon történő biztosítása céljából.

 

8. Frissítés

8.1. A Licencadó vállalja, hogy a Praetor számítógépes programot frissíti és karbantartja az adott előfizetési időszakra. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a Praetor számítógépes program harmadik felek által biztosított adatforrásoktól függő funkciókat is tartalmaz (pl. Magyar cégkapu szolgáltatás, Opten, stb.), és kifejezetten tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Licencadó nem garantálhatja a harmadik felek ilyen adatforrásaihoz való csatlakozás szüntelen működőképességét, mivel az említett adatforrások működése a Licencadótól függetlenül megváltoztatható. A Licencadó azonban vállalja, hogy intézkedéseket tesz az adatkapcsolat fenntartása érdekében a harmadik fél által tett változtatások esetére.

8.2. A Praetor számítógépes program Licencadó általi frissítése (fejlesztése) nem jogosítja fel a Licencvevőt az esetleges teljesen új modulok, komplex funkciók és a Praetor számítógépes program alapvető minőségi és mennyiségi fejlesztéseinek ingyenes használatára, ugyanakkor a Praetor számítógépes program frissítése nem érinti a Licencvevő jogát a frissítések nélküli program további használatára. A Licencvevő ilyen igénye esetén a Licencadó külön díj fizetése fejében a Licencvevő rendelkezésére bocsátja ezeket a frissítéseket.

8.3. A Licencadó vállalja, hogy amennyiben az új funkcionalitás és modulok tekintetében akciós ajánlatot tesz harmadik felek számára, az ilyen akciós ajánlat elfogadását lehetővé teszi a Licencvevő számára is. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a teljes egészében harmadik fél költségére és e harmadik fél számára személyre szabottan létrehozott egyes modulok funkcionalitását a Licenc ára nem tartalmazza.

8.4. A Licencadó a Praetor számítógépes program új verziójának vagy frissítésének kiadása előtt jogosult felhívni a Licencvevőt az új verzió vagy frissítés tesztelésére különösen az adatok konzisztenciája és az egyes felhasználói módosítások szempontjából. Ilyen felhívás esetén a Licencvevő az általa kiválasztott saját felhasználója közreműködésével elvégzi a Licencadó által kért tesztelési műveleteket, és a tesztelés tapasztalatairól írásban tájékoztatja a Licencadót.

8.5. Amennyiben a Praetor számítógépes program egyes belső részei harmadik felek által létrehozott számítógépes programokkal való egyidejű használatra szolgál, vagy ezeket a belső részeket harmadik felek által kiadott felhasználási engedély alapján hozzák létre és használják, a Licencadó minden esetben megfelelő engedéllyel fog rendelkezni arra nézve, hogy a vonatkozó belső részeket a Praetor számítógépes program részévé tegye, és hogy engedélyt adjon a Licencvevő részére ezek használatára. A Licencadó jogosult a Praetor számítógépes program ilyen részeit a program frissítésekor módosítani.

8.6. Kifejezett, eltérő megállapodás hiányában a Licencadó jogosult a Praetor számítógépes programot bármikor frissíteni, és ezt a frissítést automatikusan végrehajtani a Licencvevő által használt programon. A Szerződő Felek megállapodhatnak egy különálló frissítési csatorna létrehozásáról, amely lehetővé teszi a frissítések kezelését a Licencvevővel együttműködésben.

8.7. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a Praetor számítógépes program a szerverrészében rendszeresen kommunikálni fog a Licencadó szerverével és/vagy harmadik felek szervereivel, és a Praetor számítógépes program frissítését fogja keresni, mint például a hibák javítása vagy a továbbfejlesztett funkciók. Ezen kommunikáció során a Licencadó jogosult a Licencszerződés teljesítésének ellenőrzésére a Licencvevő előfizetése szerinti felhasználók számának megállapítása céljából, akár a Licencvevő tudomása nélkül is. A szerződéses feltételek megsértése esetén a Licencadó írásban felszólítja a Licencvevőt a szerződésszerű állapot helyreállítására legalább 10 munkanapos határidő biztosításával. A határidő eredménytelen eltelte után a Licencadó jogosult a Praetor számítógépes program vagy a kliens telepítés szerződésszegéssel érintett részének hozzáférhetetlenné tételére.

 

9. Támogatás

9.1. Alapvető hiba. A Licencadó vállalja, hogy abban az esetben, ha a Praetor számítógépes program használatának megkezdését követően a program alapvető hibája jelentkezne, azaz olyan hibáé, amely ellehetetleníti a Licencvevő hozzáférését a dokumentumokhoz és fájlokhoz, illetőleg, amely ellehetetleníti a Praetor számítógépes program használatát vagy ellenőrzését, vagy a Licencvevő felhasználói rendszerének leállását vagy károsodását okozza, megkezdi a hiba elhárítását legkésőbb a hiba írásbeli bejelentését követő munkanapon. A hiba írásbeli bejelentésének tartalmaznia kell a hiba leírását és annak megnyilvánulási módját. A Licencadó mindaddig végzi a hiba elhárítását, amíg a hiba oka megállapíthatóvá válik, és amíg meg nem találják a megoldást a hiba elhárítására. A Licencadó a hiba elhárítását elsősorban azon szerverhez való távoli hozzáférés útján végzi, amelyre a Praetor számítógépes programot a Licencvevőnél telepítették, vagy a felhasználói számítógéphez való távoli hozzáférés és e-mailes támogatás útján, szükséges esetben pedig akár a programozó személyes beavatkozásával is a telepítés helyén, azaz a Licencvevő székhelyén.

9.2. Nem alapvető hiba. A Praetor számítógépes program nem alapvető hibájának előfordulása és bejelentése esetére, azaz olyan hiba esetén, amely önmagában nem veszélyezteti a program normál működését, és amely csak a program szokásos használatának részleges akadályozását okozza, a Licencadó a hiba orvoslásáról a program valamelyik legközelebbi frissítésében köteles gondoskodni a hiba súlyosságát és a Licencadó fejlesztési tervét is figyelembe véve.

9.3. Nem minősülnek hibának az olyan események, illetőleg a Praetor számítógépes program egyéb olyan megnyilvánulásai, amelyek nem befolyásolják a program sebességét vagy funkcionalitását, és nem okoznak jelentős eltéréseket a programnak a Licencszerződés szerinti tulajdonságaitól.

9.4. A Licencadó és a Licencvevő az esetleges hibákat aktív együttműködéssel kötelesek orvosolni, kötelesek továbbá kölcsönösen tájékoztatni egymást a hibák elhárításának előrehaladásáról. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a hiba azonosításához és a hiba okának megállapításához elengedhetetlenül szükséges azon felhasználói tevékenység helyes és megfelelő leírása, amely megelőzte a hiba felmerülését.

9.5. Amennyiben a Licencvevő nem biztosítja a Licencvevő szerveréhez vagy személyi számítógépéhez való távoli hozzáférést a Licencadó számára a hibák javítása érdekében, vagy nem adja meg azon felhasználói tevékenység megfelelő leírását, amely megelőzte a hiba felmerülését, nem állhat be a Licencadó késedelme a hiba elhárítását illetően. A Licencadó a hiba elhárításának céljából jogosult arra, hogy elvégezze a Praetor számítógépes program frissítését a program legmagasabb elérhető frissítési verziójára.

9.6. A Licencadó jogosult a Praetor számítógépes program hibaelhárítását, karbantartását és frissítését harmadik fél bevonásával elvégezni. amely harmadik féllel szerződést hoz létre a műszaki támogatás nyújtásáról, és ebben az esetben vállalja, hogy hasonló titoktartásra kötelezi őt, mint amely saját magát is köti a jelen ÁSZF alapján, és a harmadik fél valamennyi alkalmazottjával is kötelezettséget vállaltat vagy nyilatkozatot adat ki a titoktartásra olyan mértékben, amelyben azt maga a Licencadó és a munkavállalói megtették a Licencvevővel szemben.

9.7. A Licencvevő a „Windows távoli asztal szolgáltatás”-on, „VPN”-en, a „Team Viewer” alkalmazáson keresztül vagy erre alkalmas más módon köteles biztosítani a Licencadó számára a biztonságos távoli hozzáférést a Licencvevő szerveréhez az olyan szerviz beavatkozások távoli elvégzése céljából, mint például beállítások, módosítások vagy a Praetor számítógépes program hibáinak elhárítása, továbbá a program frissítéseinek biztosítása érdekében vagy a program bővítő moduljainak telepítéséhez.

9.8. A Licencvevő köteles haladéktalanul bejelenteni a Praetor számítógépes programmal kapcsolatos észrevételeit, esetleges javaslatait vagy a programban észlelt valammenyi hibát a következő e-mail címre: hd-hu@wolterskluwer.com vagy a Licencadó által megadott más címre. A bejelentésben köteles leírni azt a tevékenységet, amelynek során a bejelentésre okot adó körülmény felmerült, annak megnyilvánulását és az esetleges hibákat. Abban az esetben, ha a Licencvevő bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Licencadó nem felel a Praetor számítógépes program működésével kapcsolatos hiányosságokért.

9.9. Amennyiben a Praetor számítógépes programnak vagy valamely funkciójának hibája vagy a program nem megfelelő működése a Licencvevő, illetőleg a Licencvevő felhasználójának hibájából ered, vagy a Licencvevő, illetőleg a Licencvevő felhasználójának hibás rendszerbeállítása vagy hardverhibája vagy a szerződéses vagy műszaki feltételek be nem tartása miatt merült fel, a Licencvevő köteles kifizetni a támogatással kapcsolatban a Licencadónál felmerült valamennyi igazolt költséget – különösen az esetleges útiköltséget és elvesztett munkaidőt – a mindenkor hatályos Árjegyzék szerint.

9.10. A Szerződő Felek a mindenkor hatályos Árjegyzék szerinti díj ellenében megállapodhatnak a jelen ÁSZF szerinti támogatás kiterjesztéséről.

 

10. A Szerződő Felek felelőssége

10.1. A Szerződő Felek kötelesek mindent megtenni a károk megelőzése és az okozott károk enyhítése érdekében. Egyik Szerződő Fél sem felelős a másik Szerződő Féltől kapott helytelen információk által okozott károkért. A Licencadó különösen nem felelős a jogi dokumentumok, illetőleg azok sablonjainak helyességéért, a határidő-felügyeleti rendszer beállításaiért, mivel ezek teljes mértékben a Licencvevő és a Licencvevő felhasználóinak a feladatát képezik, ideértve különösen a dokumentumok és azok sablonjai kialakítását, a határidők hosszának beállítását vagy a határidőknek az egyes dokumentumokhoz rendelését. 

10.2. A Licencadó nem felelős a Praetor számítógépes program sablonjaiban és részegységeiben szereplő adatok jogi helyességéért és azok jogi relevanciájáért, mindezek ellenőrzése a Licencvevő kötelezettségét képezi.

10.3. A Praetor számítógépes program harmadik felek által biztosított adatforrásoktól függő funkciókat tartalmaz, pl.: Magyar cégkapu szolgáltatás, Opten céginformációs adatbázis, stb. A Licencadó nem visel semmilyen felelősséget az ilyen adatok pontosságáért, időszerűségéért vagy teljességéért. A Licencadó nem felelős egyetlen olyan esetleges kárért sem, amelyet harmadik felek adatforrásából származó bármely adat felhasználásával okoztak. A Praetor számítógépes program harmadik felek által biztosított adatforrásoktól függő funkciói és moduljai esetén a Licencadó nem garantálja ezen funkciók és modulok elérhetőségét (használhatóságát), ezek az adatforrások hozzáférhetőségétől függenek. A Licencadó azonban köteles a tőle telhető intézkedéseket megtenni az adatkapcsolat fenntartása érdekében.

10.4. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a harmadik felek alkalmazásaival vagy adatforrásaival szerzett összes adat megszerzésére és felhasználására a harmadik felek vonatkozó feltételei az irányadók, amelyeket a Licencvevő köteles megismerni, és amelyek betartására a Licencvevő köteles. Harmadik felek alkalmazásaira vagy adatforrásaira vonatkozó ilyen használati feltételek megsértése esetén a Licencadó nem felelős azért, ha a Praetor számítógépes program kapcsolódó funkciói vagy moduljai a használati feltételek megsértése miatt nem, vagy csak korlátozottan működnek.

10.5. A Licencadó semmilyen esetben nem felelős a Praetor számítógépes program vagy annak hibás kimenetei által okozott hibákért vagy károkért, ha azokat a Licencvevő, harmadik személyek vagy a Licencadó felelősségét kizáró körülmények okozták. A Licencadó nem felelős azokért a hibákért vagy károkért, amelyeket különösen a következők okoztak: helytelen adatoknak a Praetor számítógépes programba történő felvitele a Licencvevő által, a Licencvevő hibás eljárása az adatok felvitele során, fájlok importja a Praetor számítógépes programba vagy a Praetor számítógépes programban látható adatok helytelen értelmezése, a Licencvevő helyi hálózatának vagy bármely számítógépének fertőzése számítógépes vírusokkal, a Praetor számítógépes programba történő bármilyen egyéb szakszerűtlen beavatkozás, a program működéséhez kapcsolódó műszaki felszerelés, operációs rendszer vagy hálózat helytelen működése által okozott kár. A Licencadó nem vállal továbbá felelősséget harmadik felek programjainak nem megfelelő működésével okozott hibákért vagy károkért sem. A Licencadó semmilyen esetben nem felelős a Praetor számítógépes program működésének bármely korlátozásáért, amelyet az internetkapcsolat megszakítása vagy kiesése okoz.

10.6. A Licencadó nem felelős a Licencvevő elmaradt hasznáért vagy bármely egyéb közvetett káráért. A Licencadó nem felelős a Praetor számítógépes program által használt, harmadik felek által biztosított alkalmazások működőképességéért. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a Praetor számítógépes program teljes funkcionalitása harmadik felek alkalmazásaitól függhet, amelyek működését a Licencadó nem tudja garantálni. A felelősség korlátozásának további feltételeit a Műszaki Feltételek tartalmazzák.

10.7. Olyan kár keletkezése esetén, amelyet igazoltan a Licencadó okozott, a Licencadó kártérítési felelősségének felső összeghatára az aktuálisan folyamatban lévő éves előfizetési időszak díjára korlátozott. Amennyiben a Licencadó kiterjesztett felhasználói támogatást nyújt a Licencvevőnek, és a Licencvevő ennek díját rendben fizeti, a Licencadó kártérítési felelősségének felső határa megemelkedik a kiterjesztett támogatás egy évi díjával. Nem alkalmazhatók a fenti rendelkezések, amennyiben jogszabály kötelezően alkalomazandó rendelkezése a kártérítési felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

10.8. A Praetor számítógépes program bármely funkciójának vagy moduljának a Licencvevő munkavállalói, megbízottjai vagy ügyfelei által történő használatával kapcsolatban a Licencadót semmilyen felelősség nem terheli, ha ezek a személyek a használat során megsértik a Praetor számítógépes program használatára vonatkozóan a Licencadó által meghatározott feltételeket.

 

11. A személyes adatok védelme

11.1. A Licencszerződésekkel, valamint a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó minden egyéb szerződéssel kapcsolatos személyes adat kezelésére a jelen 11. Fejezetben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Licencadó Adatkezelési Tájékoztatójának rendelkezései az irányadók. A Licencadó Adatkezelési Tájékoztatója a következő link segítségével érhető el: https://ugyfelszolgalat.wolterskluwer.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

11.2. A Licencadó a Licencvevőnek és a Licencvevő felhasználóinak a Licencszerződés és a Szerződő Felek között létrejövő bármely egyéb szerződés teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatai tekintetében a Licencadó a szerződéses és a jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése céljából, és az ahhoz szükséges mértékben adatkezelőként jár el, míg a Licencvevő és a Licencvevő felhasználói által a Praetor számítógépes programba feltöltött személyes adatok tekintetében adatfeldolgozóként jár el. A Licencszerződés vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely más szerződés megkötésével, illetőleg a Praetor számítógépes program használatának megkezdésével a Licencadó adatkezelői és adatfeldolgozói minőségével kapcsolatos fenti rendelkezéseket elfogadottnak kell tekinteni. Ugyanígy a Licencvevő által elfogadottnak kell tekinteni azt is, hogy a Licencadó az adatkezelési és/vagy adatfeldolgozói tevékenységéhez jogosult további adatfeldolgozók közreműködését igénybe venni.

11.3. A Licencvevő és a Licencvevő felhasználói a telefoni elérhetőségük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogszabályok leírásai szerinti esetekben a Licencadó a beszélgetésről hangfelvételt készítsen, és a hangfelvételt ugyancsak a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban tárolja.

11.4. A Licencvevő és a Licencvevő felhasználói az e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Licencadó üzleti ajánlatokat és más marketing anyagokat küldjön a megadott e-mail címekre. A Licencvevő és felhasználói ezt a hozzájárulást írásban bármikor visszavonhatják.

11.5. A Licencadó jogosult a reklámanyagaiban és az internetes oldalain a Licencvevőre – a Licencvevő nyilvános azonosítási adatainak és/vagy logójának feltüntetésével – referenciaként hivatkozni azzal kapcsolatban, hogy a Licencvevő a Praetor számítógépes programot használja. A Szerződő Felek ilyen megállapodása esetén a Licencvevő vállalja, hogy a webhelyéhez hozzáad egy hivatkozást a Licencadó weboldalához, legalább a Licencadó olyan logójának formájában, amely lehetővé teszi a Licencadó weboldalára történő átkattintást.

11.6. A Licencvevő tudomásul veszi, hogy a Licencadó jogosult figyelemmel követni a Licencvevő és a Licencvevő felhasználóinak a Prator számítógépes programban végzett tevékenységét, és erről a saját céljaira statisztikai adatokat gyűjteni, különösen a program egyes funkcióinak és moduljainak használatát illetően. A Licencadó ezeket a statisztikai adatokat anonim, a Licencvevő, a Licencvevő felhasználóinak, továbbá a Praetor számítógépes programban megjelenő harmadik személyek azonosítására alkalmatlan módon köteles tárolni.

 

12. Titoktartási kötelezettség

12.1 A Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Félről vagy azzal kapcsolatban tudomásukra jutott minden tényt, adatot és bármilyen más információt teljes titoktartással kezelni, és kötelesek gondoskodni azok teljes titokban tartásáról, függetlenül attól, hogy ezeket a tényeket, adatokat és információkat a másik Szerződő Fél üzleti vagy szakmai titokként definiálja-e vagy sem. A Szerződő Felek ezen kötelezettsége attól a pillanattól kezdve fennáll, hogy egymással tárgyalni kezdtek az együttműködésről, és időbeli korlátozás nélkül fennmarad a Szerződő Felek együttműködésének bármely okból és módon történő megszűnését követően is. Titoktartási kötelezettségük körében a felek különösen a következőket vállalják:

  • egyetlen harmadik féllel sem osztanak meg semmilyen információt és adatot, amelyre a másik fél és ügyfeleinek és/vagy üzleti partnereinek titoktartási kötelezettsége vonatkozik;
  • saját maguk sem használják fel az ilyen információkat semmiféle módon, a Praetor számítógépes program fejlesztésének, illetőleg a Szerződő Felek közötti együttműködésből adódó kötelezettségek teljesítésének kivételével;
  • biztosítják, hogy a fenti adatok és információk ne válhassanak hozzáférhetővé harmadik felek számára;
  • harmadik személyek általi felhasználással és esetleges visszaélésekkel szemben megfelelően biztosítanak minden dokumentumot, beleértve a fénymásolatokat, az adathordozókat, stb. is, amelyek olyan információkat tartalmaznak, amelyekre a titoktartási kötelezettség vonatkozik;
  • szigorúan kötelezik valamennyi alkalmazottjukat és/vagy megbízottjukat a titoktartásra és az összes adat védelmére a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, tekintet nélkül arra, hogy ezek a személyek tevékenységük keretén belül hozzáférhetnek-e a szóban forgó adatokhoz és információkhoz vagy sem;
  • folyamatosan és állandóan ellenőrzik intézkedéseik hatékonyságát az információk hozzáférhetetlenségének és a velük való visszaélések megelőzésének biztosítása érdekében.

12.2. A Szerződő Felek üzleti, illetve szakmai titoknak tekintenek általánosságban minden olyan adatot és információt, amely nem nyilvánosan ismert, és amelyeket maguk szereztek be, illetve továbbítottak a másik Szerződő Fél részére, függetlenül attól, hogy az ilyen információk az „Üzleti titok” vagy „Szakmai titok” megjelölést tartalmazzák-e vagy sem.

12.3. A 12.2. pont szerint üzleti és/vagy szakmai titkot képező információkat az azokat megszerző Szerződő Fél részéről csak olyan személy számára lehet hozzáférhetővé tenni, aki a jogszabályok rendelkezései alapján kellő felhatalmazással rendelkezik az információk fogadására, illetőleg esetlegesen olyan szervezet számára, akit a másik Szerződő Fél olyannak jelöl meg, aki kikérheti és megkaphatja a szóban forgó információkat.

12.4. A Szerződő Felek az együttműködésük során egymásnak átadott információk tekintetében teljes mértékben viselik a felelősséget azért, hogy az információk rendelkezésre bocsátása mindig összhangban van vagy lesz az átadó Szerződő Fél azon személyekkel kötött megállapodásával, akikhez elsődlegesen az ilyen információk tartoznak vagy akikre vonatkoznak. A Szerződő Felek mentesítik egymást az ilyen személyek esetleges követelései alól, feltéve, ha a mentesítendő Szerződő Fél nem sérti meg az ilyen személyekkel kapcsolatban a jelen ÁSZF és/vagy a Licencszerződés alapján fennálló egyetlen kötelezettségét sem.

12.5. A Licencadó jogosult arra, hogy a Licencvevő munkafolyamatairól megszerzett ismereteket, know-how-t, stb. felhasználja a harmadik személyek részére kínált Praetor számítástechnikai program fejlesztése céljából. Ez alól kivételt képez, ha valamely ismeret, know-how, stb. tekintetében a Licencvevő írásban kifejezetten jelzi, hogy a Licencvevőt terhelő titoktartási kötelezettség megtartása érdekében az nem használható fel a program fejlesztésére harmadik személyek számára.

 

13. A Licencszerződés megszűnése

13.1. A Szerződő Felek a Licencszerződést a jelen ÁSZF-ben és magában a Licencszerződésben meghatározott eseteken túlmenően kizárólag közös megegyezéssel, illetőleg jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezése alapján jogosultak megszüntetni.

13.2. A Licencvevőnek a Licencszerződésből, a jelen ÁSZF-ből, a Műszaki Feltételekből vagy az Árjegyzékből eredő kötelezettségei súlyos megsértése esetén a Licencadó jogosult a Licencszerződést azonnali hatállyal felmondani, feltéve, hogy a Licencvevőt megfelelő határidő tűzésével a szerződésszerű állapot helyreállítására írásban felszólította, és a határidő eredménytelenül telt el.

13.3.  A Licencszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Licencvevőnek a Praetor rendszerben tárolt adatainak a saját számítástechnikai eszközeire történő másolására a szerződés megszűnésétől számítva 90 munkanap áll rendelkezésére. Ezt követően a Licencadó jogosult az adatokat a Praetor rendszerből törölni, köteles azonban minden ésszerű támogatást megadni a Licencvevőnek a saját adatai kimentéséhez.

 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Szerződő Felek a Licencszerződéssel vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét tekintik a jelen ÁSZF alapján elfogadottnak.

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Licencadó folyamatosan követi a jogszabályok változásait és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.

14.3. A jelen ASZF rendelkezéseit a fogyasztónak [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont] minősülő licencvevőkre a fogyasztói szerződésekre irányadó jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

14.4. A jelen ÁSZF 2023. április 22-én lép hatályba. Rendelkezései a hatályba lépés előtt létrejött Licencszerződésekre is megfelelően irányadók.

 

Kelt: Budapest, 2023. március 22.

Hatályba lép: 2023. április 22.

Kézdi Katalin
Ügyvezető
Wolters Kluwer Hungary Kft.