Kedves Ügyfeleink!

A Novissima Könyvesbolt Károlyi utcai üzlet 2024. július 26-án, pénteken zárva tart. Köszönjük megértésüket. Üdvözlettel: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Mégse
Praxys Általános Szerződési Feltételek

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) akár nagy kezdőbetűvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak.

Adat: a Felhasználó által a Weboldal használata során rögzített és feltöltött azon személyes adat, amelynek adatkezelését Adatfeldolgozóként végzi a Wolters Kluwer Hungary Kft. Adatnak minősülhet a Felhasználó által rögzített, személyes adatot tartalmazó bejegyzés, metaadat (címke) vagy az általa feltöltött dokumentum vagy azok indexállománya is. Adatnak minősül a Felhasználó által feltöltött, harmadik személyekre vonatkozó személyes adat is.

Adatfeldolgozó: a Wolters Kluwer Hungary Kft. a X.2. pont szerinti tevékenység ellátása során.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. A Rendelet eredeti szövegezésének és a Rendelet hatálybalépése előtt irányadó magyar jogszabályok eltérő szóhasználatára is figyelemmel a felek rögzítik, hogy az adatkezelés fogalma alatt az Adatfeldolgozónak a Rendelet hatálybalépése előtti értelemben vett adatfeldolgozási tevékenységét is értik.

Adatkezelési Tájékoztató: a Szolgáltató weboldalán elérhető mindenkori általános adatkezelési szabályzat.

Adatkezelő: az Előfizető és a regisztráló más Felhasználó WK-fiókjához szolgáltatott adatai tekintetében a Wolters Kluwer Hungary Kft; minden más, a Praxys használata során szolgáltatott adat tekintetében az Előfizető vagy a regisztráló más Felhasználó.

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Díjmentes használat (demó szolgáltatás): a Praxys márkanév alatt nyújtott szolgáltatások igénybe vételének olyan módja, amikor a Szolgáltató előzetes regisztrációhoz kötve biztosítja, hogy a demó szolgáltatásra regisztráló Felhasználó 30 napig díjmentesen használhatja a Szolgáltatást.

Előfizetés, illetve előfizetési időszak: az Előfizetői szerződés azon időszaka, amelyre - a "Praxys" márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokhoz történő hozzáférés érdekében - a díjfizetés előre, számla ellenében megtörténik.

Előfizető: az a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy vagy jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (intézményi előfizető), aki vagy amely bármely, a "Praxys" márkanév alatt térítés ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, s mint ilyet a Szolgáltató nyilvántart.

Előfizetői szerződés: az Előfizető által a teljes bizonyító erejű magánokirat (Polgári Perrendtartás 196. §) kellékeinek megfelelően aláírt és a Szolgáltató által elfogadott, a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés. Ennek hiányában Előfizetői szerződésnek minősül a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás előfizetésére vagy az előfizetés módosítására vonatkozó egyéb egyértelmű - az előfizetés módosítása esetén kizárólag írásbeli - akaratnyilvánításnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása (elektronikus vagy postai úton, illetőleg telefonon, vagy a Szolgáltató meghatalmazottja útján), és ennek nyomán a Szolgáltató által az Online regisztrációs azonosító, valamint az előfizetési időszakra vonatkozó számla Előfizetőnek történő elküldése.

Felhasználó: a Díjmentes használatra (demó szolgáltatásra) regisztráló természetes személy és a nem természetes személy szervezetéhez tartozó, azzal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, illetve a természetes személy Előfizető, illetőleg a nem természetes személy Előfizető szervezetéhez tartozó, az Előfizetővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló azon természetes személyek, akik az Előfizetői szerződés és a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhetnek.

Nem rendeltetésszerű felhasználás: a Szolgáltatás minden olyan használata, amely nem felel meg az Előfizetői szerződés és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.

Online regisztrációs azonosító: az a betűkből és/vagy számokból a Szolgáltató által generált 8 tagú karaktersorozat, amelyet a Szolgáltató az Előfizető részére elektronikusan biztosít, és amelynek a Weboldalra történő bejelentkezéskor történő használata szükséges az Előfizetéshez kötött szolgáltatások igénybe vételéhez.

Praxys: a Szolgáltató által fejlesztett ügyvédi ügyviteli szoftver elnevezése, továbbá az a márkanév, amely alatt a Szolgáltató a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtja.

Regisztráció: az a számítástechnikai vagy kommunikációs eszközök segítségével végrehajtott folyamat, amelynek lefolytatásával, és ennek során a Szolgáltató által kért adatok megadásával valamely személy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyes szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhet.

Rendelet: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete.

Rendeltetésszerű felhasználás: a Szolgáltatás használati jogának olyan gyakorlása, amikor egy természetes személy Felhasználó az Interneten keresztül meghatározott web böngésző segítségével a Szolgáltatás látható és kattintható felületeinek használatával a Szolgáltatás funkcióit az Előfizetési szerződésben és a jelen ÁSZF-ben előírt feltételekkel alkalmazza.

Szolgáltatás: a www.praxys.hu Weboldalon keresztül elérhető, Praxys elnevezésű ügyvédi ügyviteli szoftver és a működését elősegítő kiegészítő szoftverek használati jogának az Előfizető, illetve a Díjmentes szolgáltatásra (demó szolgáltatásra) regisztráló más Felhasználó rendelkezésére bocsátása.

Szolgáltató: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet).

További Adatfeldolgozó: a Szolgáltató által adatfeldolgozói minőségében végzett adatkezelésének ellátásához igénybevett, az Adatokhoz hozzáférő, azokon technikai műveleteket végző  szolgáltatást nyújtó jogi személy.

Ügyfélfiók: olyan titkosított jelszóval védett hozzáférési jogosultság, amelyet Felhasználó biztosíthat saját ügyfeleinek a rájuk vonatkozó ügyek, adatok  és dokumentumok tekintetében. Ezzel a Felhasználó erre feljogosított ügyfelei lehetőséget kapnak arra, hogy a megosztott ügyek adatlapját és dokumentumait megtekintsék, továbbá saját adatlapjukon a Felhasználó jóváhagyásától függő módosításokat hajthatnak végre.

Weboldal: www.praxys.hu

WK Szerver: A Wolters Kluwer Hungary Kft. által üzemeltetett számítástechnikai infrastruktúra, amely a Wolters Kluwer Hungary Kft. telephelyén, és/vagy bérelt szerver szolgáltatás esetén a bérbeadó szolgáltató telephelyén, és/vagy felhő szolgáltatás esetén pedig a felhő-szolgáltató által biztosított környezetben található és üzemel.

WK-fiók: A Wolters Kluwer Hungary Kft. által fejlesztett saját hozzáférés- és jogosultság kezelő rendszer, amely a regisztrálók és előfizetők Előfizetők adatait tartalmazza, és amely ezen adatok kezelésére lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A WK-fiókkal már rendelkező Felhasználónak nem szükséges újból regisztrálnia a Szolgáltatás igénybe vételekor..

II. AZ ÁSZF TÁRGYA

1. A Praxys márkanév alatt nyújtott Szolgáltatások használati jogának a Szolgáltató által az Előfizető részére történő biztosítása az Előfizetői szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott mennyiségben, módon és időtartamban.

2. A jelen ÁSZF tárgyát képezik az 1. pont szerinti szolgáltatásoknak a regisztrációt követően térítésmentesen igénybe vehető egyes részeire vonatkozó szolgáltatások is. Az így igénybe vehető szolgáltatások körét a Szolgáltató a Weboldalon határozza meg, azt bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, a Szolgáltatást ingyenesen igénybe vevők körét korlátozhatja.

3. A Praxys márkanév alatt nyújtott Szolgáltatások optimális működéséhez szükséges minimális hardver- és szoftverkonfigurációt az Előfizető biztosítja. A működéshez szükséges minimális szoftverigény: Internet Explorer 11-es vagy annál újabb verzió, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox vagy Safari böngészők 2017. április 1. napján aktuális verziói, illetőleg ezek utóbb frissített verziói. A Szolgáltatás használatához szükséges hardver- és szoftverigény esetleges változásairól a Szolgáltató a Weboldalon ad tájékoztatást.

III. FELHASZNÁLÓI KIEGÉSZÍTÉS

1. A Szolgáltató az Előfizető ilyen igénye esetén biztosítja, hogy a Praxys márkanév alatt igénybe vett szolgáltatásokat az Előfizető szervezetéhez tartozó természetes személyek közül többen is használhassák (felhasználói kiegészítés).

2. A Szolgáltató a felhasználói kiegészítés használatát csak abban a mennyiségben és időtartamra engedélyezi, amelyre az Előfizető azt előfizette.

IV. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HATÁLYA

1. A jelen ÁSZF-ben foglaltak az Előfizetői szerződés kötelező tartalmát képezik, és rendelkezéseit kötelezően alkalmazni kell a térítésmentesen, Regisztráció alapján igénybe vehető szolgáltatásokra is (demó szolgáltatás). Ennek megfelelően az Előfizetői szerződés hatályba lépésének, illetőleg a Regisztrációhoz kötött használatnak feltétele, hogy az Előfizető, illetőleg a regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit az Online regisztrációs azonosító első használatakor, illetve a Regisztráció során megismerje és azokat elfogadja.

2. Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége webshopban történő előfizetés esetén - feltéve, hogy a webshopban történő vásárlásra vonatkozó feltételek, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalanul teljesülnek - azonnal indul, egyéb módon történő előfizetés alapján a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége - az Előfizető eltérő rendelkezésének hiányában - az előfizetés jelen ÁSZF szerinti megtörténtét, illetőleg az előfizetés rögzítését követően kezdődik.

3. Az Előfizetői szerződés - a felek eltérő megállapodásának hiányában - határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az előfizetési időszak lejártáig, illetőleg ezt követően legfeljebb a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti időtartamra áll fenn.

4. A Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően, legkésőbb a lejárat napját megelőző naptári hónapban a következő előfizetési időszakra vonatkozóan díjbekérőt vagy számlát küld az Előfizetőnek. A díjbekérő vagy számla kézhezvételét követően az Előfizető az alábbi lehetőségek közül választhat:

a) A díjbekérőn, illetve a számlán lévő összeget az abban megjelölt határidőn belül megfizeti a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a következő előfizetési időszakra automatikusan beáll.

b) Legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 15. nap végéig a Szolgáltatónál, illetőleg annak ügyfélszolgálatán írásban kezdeményezi az Előfizetői szerződés módosítását, és a felek legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő 15. nap végéig megállapodnak. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége - attól függően, hogy melyik következik be később - a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő első munkanaptól vagy a módosításra vonatkozó megállapodás létrejöttét követő első munkanaptól az újabb előfizetési időszakra a módosítás szerinti tartalommal automatikusan beáll.

c) Legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 15. nap végéig a Szolgáltatóval írásban közli, hogy az Előfizetői szerződést az előfizetési időszak lejártát követő időszakra nem kívánja fenntartani (felmondás). Ilyen közlés esetén az Előfizetői szerződés, illetve a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártával automatikusan megszűnik.

5. Amennyiben az Előfizető a fenti 4. pont szerinti választási lehetőségek egyikével sem él, vagy az Előfizetői szerződés módosítása tekintetében a felek a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő 15. nap végéig megállapodni nem tudnak, a Szolgáltató saját választása szerint jogosult a szolgáltatást legkorábban a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő nappal leállítani vagy az Előfizetői Szerződést legkorábban a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő napra azonnali hatállyal felmondani.

6. Az Előfizetői Szerződésnek a fenti 4-5. pontokban foglaltak szerinti megszűnése esetén a Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát követően ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a következő előfizetési időszakra vonatkozó díjbekérőn, illetőleg a számlában megjelölt díjtétel alkalmazásával jogosult leszámlázni, az Előfizető pedig köteles azt megfizetni.

V. DÍJ ÉS DÍJFIZETÉS

1. Az Előfizető - az Előfizetői szerződésben foglaltak szerint - díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított

a) és postai úton megküldött számla ellenében, a számlában megjelölt fizetési határidőre,
b) bankkártyás fizetés esetén azonnal.

2. Az Előfizető - a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában - köteles a teljes Előfizetési időszakra eső díjat előre, egy összegben megfizetni.

3. Amennyiben az Előfizető a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt a Szolgáltatásból azonnali hatállyal kizárni, illetőleg a már létrejött Előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Előfizetőnek a szolgáltatásból a jelen pont rendelkezései szerinti kizárása, illetve az Előfizetői szerződés jelen pont szerinti felmondása nem érinti az Előfizető azon kötelezettségét, hogy a részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a számla szerinti díjtétel alkalmazásával megfizesse.

4. Az előfizetési díj megfizetésére - a szolgáltatás tényleges felhasználójától függetlenül - az Előfizető köteles.

5. Határozatlan idejű Előfizetői szerződés egymást folyamatosan követő előfizetési időszakai tekintetében a Szolgáltató a következő előfizetési időszak díját jogosult a Központi Statisztikai Hivatal által az előfizetési időszak lejáratát megelőző legalább egy éves időszakra közzétett infláció mértékével egyoldalúan megemelni.

6. A Szolgáltató számlája a nettó előfizetési díjon felül tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvény szerint számítandó általános forgalmi adó összegét is. Egyebekben a számla kiállítására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései - ideértve az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvénynek a felek közötti elszámolására a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó különös szabályait is - az irányadók.

VI. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik:

a) rendes felmondással: bármely félnek kizárólag a folyamatban lévő előfizetési időszak utolsó napjára szóló, legalább 15 naptári nap felmondási idő alkalmazásával közölt rendes felmondásával. Rendes felmondás esetén a felmondási idő kezdőnapja a felmondás kézhezvételét követő nap. A rendes felmondásnak legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejárta előtti 16. nap végéig meg kell érkeznie a másik félhez.

b) határozott időtartamra létrejött előfizetői szerződés esetén a határozott időtartam lejártával.

c) a Praxys értékesítésének a Szolgáltató általi megszüntetésével.

d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

e) az intézményi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével.

f) a természetes személy Előfizető halálával.

g) a felek közös megegyezésével.

Az Előfizetői szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A c) pontban meghatározott esetben a Szolgáltató köteles a megszüntetés időpontját legalább 60 nappal megelőzően tájékoztatni az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés megszűnésének tényéről és annak időpontjáról.

A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja az Előfizetői szerződést és megszüntetheti az Előfizetői szerződés szerinti bármely szolgáltatást, ha az Előfizetői szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az Előfizető súlyosan megszegi, így különösen, amennyiben a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Súlyos szerződésszegésnek minősül a IX. fejezetben rögzített bármely kötelezettség megszegése is. Az Előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizető újabb megrendelését csak új szerződésre vonatkozó feltételekkel érvényesítheti.

2. Az Előfizetői szerződés megszűnését, valamint a Felhasználó ingyenes demó használatának lejártát követően a Felhasználó a www.praxys.hu honlapra 90 napig beléphet, azonban egyéb adatmódosítási, letöltési, feltöltési vagy egyéb funkciók elérésére már nem jogosult. A 90 nap leteltét követően a Felhasználó által feltöltött adat - az alábbi kivétellel - minden további tájékoztatás nélkül törlésre kerül.

A Felhasználó a 90. nap lejártáig külön díjazás ellenében kérheti a Szolgáltatótól, hogy a rendszerben tárolt adatait a Szolgáltató mentse le és adja át részére. A Szolgáltató a mentést kizárólag az Előfizető hozzájárulásával és jelszavának megadása esetén tudja elvégezni.

A Szolgáltató a következő adatok mentését és átadását vállalja:

 • Az ügyadatlap, a kontaktadatlap, a teljesítések és költségek listája, valamint a naptárat magába foglaló adatbázis exportálása. A Szolgáltató által exportált adatbázis megfelelő szaktudással importálható más rendszerbe, vagy átalakítható Excel táblázattá.
 • A Felhasználó által feltöltött dokumentumok mentése és átadása a Praxys rendszerében az előfizetés lejáratakor alkalmazott mappaszerkezetben, fájlnévvel és állapot szerint.

VII. REPARÁCIÓ ÉS SZAVATOSSÁG, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Szolgáltatás nem szakszerű, nem jogszerű vagy nem rendeltetésszerű felhasználásából ered.

2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható, az ellenőrzési körén kívül eső külső okból (pl. vis maior) ered.

3. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk, így különösen bármely elmaradt haszon, elmaradt árbevétel és megtakarítás, elmaradt üzleti lehetőség és szerződéskötés, goodwill értékcsökkenése, stb. tekintetében, függetlenül attól, hogy az ilyen károk felmerülésével kellett-e számolnia az Előfizetői szerződés megkötésekor vagy azt követően bármikor, vagy sem. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az aktuálisan folyamatban lévő előfizetési időszak díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

4. Az Előfizető és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások, illetőleg a Weboldal az internetes világhálón működnek. A Szolgáltató kizár minden olyan felelősséget, amely az internetes világháló nem megfelelő működéséből ered, ideértve különösen a világháló működésének leállását, az adatátvitel sebességét, a Weboldal esetleges elérhetetlenségét, továbbá a bármilyen számítástechnikai módszerrel tárolt adatok elveszéséből vagy illetéktelen behatolásokból eredő, valamint számítógépes vírusok vagy más kártevők által okozott károkért való felelősséget.

5. A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett adat- és programhibákat a hiba bejelentését követően ésszerű határidőn belül kivizsgálja és - lehetőségei szerint - kijavítja.

6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatások az alábbi 7. pontban meghatározott szolgáltatási szint keretei között a hét minden napján folyamatosan az Előfizetők rendelkezésére állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes Szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen munkanapokon este 20:00 óra és reggel 7:00 óra között, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon.

7. A Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás (szolgáltatási szint) az egyes díjfizetéssel rendezett teljes előfizetési időszakra vetítve minimálisan 95 %.

8. A Szolgáltató a www.praxys.hu honlapon feltöltött adatokat a WK Szerveren tárolja.

VIII. JOGFENNTARTÁS

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a www.praxys.hu Weboldal és a "Praxys" márkanév alatt nyújtott szolgáltatások bárminemű módosítására.

Amennyiben a fenti módosítások a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez képest az Előfizető hátrányára változtatják meg, a Szolgáltató köteles erről az Előfizetőt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni. Ilyen esetben az Előfizető a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői szerződést felmondani.

2. A Szolgáltató fenntartja az ármódosítás jogát.

IX. FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁG

1. A Szolgáltató a Praxys márkanév alatt nyújtott szolgáltatások használati jogát engedi át az Előfizetőnek, egyebekben fenntart minden jogot. A használat kizárólag az Előfizetői szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az Előfizetői szerződésben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.

2. A Szolgáltatás használata több Felhasználó közt megosztva csak a jelen ÁSZF III. fejezete szerinti felhasználói kiegészítés alapján jogszerű.

3. A Szolgáltatást, az ehhez tartozó adatokat, felhasználói regisztrációs jelszót, azonosítókat tilos:

 • harmadik személynek használatba adni,
 • kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
 • más egyéb módon továbbhasznosítani. Tilos továbbá
 • olyan adatlekérést végrehajtani, ami valamilyen segédeszközt (szkript, bot stb.) vesz igénybe, és/vagy amelynek célja az adatok tömeges letöltése és/vagy a szerver túlterhelése.

A Szolgáltatást, a Praxys szoftvert, valamint a Szolgáltatás nyújtását elősegítő más szoftvereket tilos:

 • másolni,
 • módosítani, átalakítani, vagy ezekre előkészületet tenni,
 • a rendeltetésszerű felhasználást meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni, visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani (ha jogszabály másként nem rendelkezik), vagy
 • oly módon használni, mely a Szolgáltató vagy mások szellemi tulajdonát vagy szerzői jogait sérti.

4. A Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag a Felhasználó, továbbá a Felhasználó által az Ügyfélfiókhoz való hozzáférésre az Előfizetői szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint feljogosított személyek minősülnek jogszerű használónak, a felhasználás joga a Szolgáltatás igénybevétele során mást nem illet meg.

5. Amennyiben a Felhasználó a www.praxys.hu Weboldalt, a Praxys elnevezésű, valamint az annak működését elősegítő egyéb szoftvereket jogosulatlanul használja, használatukat részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja, vagy azt a jelen ÁSZF-től vagy az Előfizetői szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

6. A Praxys a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll. Ezeket a rendelkezéseket az Előfizető és a Felhasználó köteles betartani.

X. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK (ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS)

1. A Szolgáltató az általa Adatkezelő minőségében végzett adatkezelés során a regisztráló WK-fiókjában a regisztrációhoz megadott személyes adatokat a regisztráló érdekében álló szerződést teljesítendő kezeli. Az adatkezelés célja az Előfizető vagy a regisztrált Felhasználó megfelelő azonosítása, valamint az Előfizető esetén a számlázás. A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, cégnév, név, email és telefonos elérhetőség, munkaköri beosztás valamint a cég tevékenységi köre. Ezen adatok megváltozását az Előfizető vagy a regisztrált Felhasználó köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt a Felhasználó köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni. A WK-fiók adatkezelési szabályait továbbiakban a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely jelen ÁSZF részét képezi.

2. A Szolgáltató az Előfizető vagy a regisztrált Felhasználó által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozói tevékenységet lát el, e tekintetben a Szolgáltató Adatfeldolgozóként közreműködik, és a jelen szerződés őt Adatfeldolgozóként nevesíti. Az Adatfeldolgozóként kezelt adatok köre a Szolgáltatás funkcióinak változásával együtt bővül, és a kezelt adatok köre a Szolgáltatás használatának módjától függően változik, az a Felhasználó tevékenységén múlik. Tipikusan az adatfeldolgozói tevékenység által érintett személyes adatok lehetnek a következő adatok:

a) Ügyfelek azonosítására szolgáló adatok:

 • Név és más természetes személyazonosító adatok (1996. évi XX. törvény 4. § (4)), valamint elérhetőségi adatok (így email és telefonszám, postai és földrajzi elérhetőség), nem természetes személy jogalany esetén nyilvántartó szerv neve és egyedi azonosító adatai, valamint pénzforgalmi és hatósági azonosító adatok (így különösen bankszámlaszám, adószám, BIC/SWIFT kód, IBAN kód, statisztikai számjel, fő tevékenységi kört meghatározó adatok stb.)

 b) Ügyek azonosításával és teljesítésével összefüggésben tárolt adatok:

 • Az ügyben érintett ügyfelek, kapcsolódó kontaktok és az ügyben érintett egyéb személyek 2.a.i. pont szerinti adatai.

 • Az ügy teljesítésével és költségek azonosítására szolgáló, a Felhasználó által rögzített olyan adatok, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak (így különösen a címkékben rögzített metaadatok, a teljesítés vagy a költség megnevezésében szereplő személyes adatok stb.)

 • Az ügy leírása vagy típusának meghatározása során rögzített személyes adatok, a címkékben vagy az egyéb adatok egyéni mezőneveiben vagy értékeiben tárolt adatok.

c) A Felhasználó által feltöltött dokumentumok és szerkesztett sablonok:

 • A dokumentumok teljes tartalma és a dokumentumokkal kapcsolatosan rögzített vagy a WK Szerver által előállított metaadatok (címkék, indexállományok).

3. Az Adatfeldolgozó az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján és azoknak megfelelően kezeli.

4. Az Adatfeldolgozó általi kezelés időtartama az Előfizetői szerződés megszűnését, valamint a Felhasználó ingyenes demó használatának lejártát követő 90. naptári nap végéig tart. A 90. naptári nap elteltét követően az Adatfeldolgozó az általa kezelt Adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli.

5. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által kezelt adatokkal végzett tevékenysége során meghozza és betartja az adatkezelés biztonságára vonatkozó 1. mellékletben előírt intézkedéseket.

6. Az Adatkezelő hozzájárul, hogy az Adatfeldolgozó További Adatfeldolgozót vegyen igénybe. Adatfeldolgozó További Adatfeldolgozót akkor vehet igénybe, ha biztosítja, hogy a További Adatfeldolgozó is csak az Európai Unió területén tárolja a kezelt adatokat, és a További Adatfeldolgozó olyan, megbízható szervezetek által tanúsított informatikai biztonsági irányítási rendszerrel rendelkezik, amely nemzetközileg elismert informatikai biztonsági szabványon alapul, és amely biztosítja az Adatfeldolgozó általi saját üzemeltetésű megoldásoknál magasabb színvonalú védelmét (beleértve a rendelkezésreállást), és azt, hogy a Szolgáltató az adatokhoz bármikor hozzáférhet. Ha a Szolgáltató További Adatfeldolgozót vesz igénybe, a jelen ÁSZF Adatfeldolgozóra megfogalmazott adatvédelmi követelményei a További Adatfeldolgozóra is irányadóak.

7. Az Adatfeldolgozó írásban vagy elektronikusan nyilvántartást vezet az általa végzett tevékenységről, amely a következő információkat tartalmazza:

a) a saját neve és elérhetősége;

b) ha van ilyen, További Adatfeldolgozó neve és elérhetősége;

c) az Adatkezelő neve és elérhetősége, akinek a nevében a Szolgáltató az adatfeldolgozást végzi;

d) az Adatkezelő nevében végzett adatfeldolgozási tevékenységek kategóriái;

e) az 1. mellékletben előírt, az adatfeldolgozás biztonságának megvalósítására vonatkozó technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

8. Az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi Incidenst az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 60 órán belül bejelenti az Adatkezelőnek. A tudomására jutott Adatvédelmi Incidenst az Adatkezelő köteles az adatkezelést felügyelő hatóságnak bejelenteni, és a Rendelet által előírt esetekben arról az érintettet is értesíteni.

9. A Előfizető és a regisztráló Felhasználó által a Praxys-ban tárolt ügyfél- és ügyadatok, valamint dokumentumok tekintetében terhel minden olyan, a Rendelet által megfogalmazott és az Adatkezelőt terhelő kötelezettség is, amelyet a Rendelet az Adatkezelőre előír, így különösen az érintetteket a Rendelet 13-21. cikke szerint az Adatkezelővel szemben megillető jogok teljesítésének kötelezettsége is, és az Adatfeldolgozó nem köteles ezen kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek viselésére.

10. Mind az Előfizető és a Felhasználók, mind pedig a Szolgáltató köteles bizalmasan kezelni és titokban tartani a másik félről a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban megszerzett mindennemű információt, függetlenül attól, hogy azt jogszabály vagy más előírás üzleti titoknak minősíti-e vagy sem. Ezeket az információkat a felek kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosultak harmadik személyek tudomására vagy nyilvánosságra hozni, kivéve, ha valamely információ átadására az érintett felet jogszabály rendelkezése kötelezi. A jelen pontban meghatározott kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül, az Előfizetői szerződés megszűnését követően is terheli.

XI. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HELPDESK

1. A Praxys márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos előfizetői igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg a megfelelő tájékoztatás érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálatot és Helpdesket működtet. Az Ügyfélszolgálat a számlázással kapcsolatos esetekben, valamint bármely a szolgáltatást érintő kérdésben általános információkkal ad tájékoztatást és felvilágosítást, míg a Helpdesk a szolgáltatás kezelésével kapcsolatban nyújt technikai támogatást munkanapokon.

XII. JOGVITÁK

1. Az Előfizetők és más Felhasználók, illetve a Szolgáltató között a jelen ÁSZF, az Előfizetői szerződés vagy a Szolgáltatás más módon történő igénybe vétele alapján, illetőleg azokkal összefüggésben keletkező vitás kérdések rendezését az érintett felek kötelesek elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül megkísérelni.

2. Amennyiben a felek vitáját peren kívül nem sikerül rendezni, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, illetve az elvárható ésszerű időtartamon túl elhúzódó, úgy a felek a jogvita elbírálása céljából a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében jogosultak a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, mint kizárólagosan illetékes bírói fórumhoz fordulni.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé, megjelölve annak hatályba lépési időpontját. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani vagy visszavonni. Az ÁSZF visszavonására vagy módosítására vonatkozó értesítést a Szolgáltató ezek hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal teszi közzé a Weboldalon.

2. A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó regisztrált megrendeléssel és/vagy az Előfizetői szerződés megkötésével és/vagy a Weboldalon történő Regisztrációval a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, továbbá a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztatót az Előfizető által elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos szövege a Weboldalról bármikor letölthető. Az Előfizetői szerződés létrejötte, valamint a Regisztráció az Előfizető, illetve a Felhasználó részéről egyben annak kinyilvánítását is jelenti, hogy az ÁSZF-et és az -Adatkezelési Tájékoztatót a szerződés létrejötte, illetve a Regisztrációhoz kötött használat előtt teljes terjedelmében megismerte, s azok nem tartalmaznak az Előfizető, illetve a Felhasználó hátrányára egyoldalú és indokolatlan vagy más módon tisztességtelen kikötést.

3. Jelen ÁSZF nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott más szoftverekre, adatbázisokra és szolgáltatásokra.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény, továbbá a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató folyamatosan követi a jogszabályok változásait, és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF 2018. április 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. április 1

 

 

1. melléklet
Az adatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések

Az Adatfeldolgozó által e minőségében végzett tevékenység során alkalmazott biztonsági intézkedések az ISO 27001 szabvány 1. mellékletének 8-14. pontjaiban meghatározott egyes kategóriák szerint a következő.

személyi intézkedések (8):

Az Adatfeldolgozó minden Adathoz hozzáférő alkalmazottja titoktartási megállapodást ír alá, mielőtt hozzáférhet az Adatot tartalmazó információfeldolgozó eszközökhöz, amely megállapodásban az Adatfeldolgozó tájékoztatja őt a titoktartási kötelezettségéről és arról, hogy annak be nem tartása esetén milyen jogkövetkezményekkel kell számolnia.

Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy minden, az Adathoz hozzáférő alkalmazottjának alkalmazási jogviszonyának megszűnése esetén az Adathoz való hozzáférési jogát egy munkanapon belül megszünteti. Az Adatfeldolgozó ugyanezt biztosítja, ha az Adathoz hozzáférő alkalmazottjának feladatköre úgy változik, hogy többé már részére nem indokolt az Adathoz való hozzáférést biztosítani.

Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy minden munkavállalója munkakörének megfelelő információbiztonsági tudatossági és oktatásban vegyen részt, és gondoskodik az ismeretek frissítéséről. Tájékoztatja munkavállalóit arról, hogy miként jelentsék az Adatvédelmi Incidenseket és a feltárt biztonsági gyenge pontokat, valamint melyek a munkaköröket érintően esetlegesen ismert információbiztonsági fenyegetések.

fizikai vagy környezeti intézkedések (9)

Ha a WK Szerver az Adatfeldolgozónál üzemel az Adatfeldolgozó gondoskodik róla, hogy biztonsági fizikai határzóna védi a WK Szervert, és a WK Szerverhez csak arra jogosult személyek legyenek képesek fizikailag is hozzáférni, a WK Szervert tároló helyiségbe belépni.

Ha a WK Szerver felhőszolgáltatónál vagy bérelt szerver esetén bérbeadó szolgáltatónál üzemel, az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy csak olyan felhőszolgáltatót, illetve bérbeadó szolgáltatót vesz igénybe, akinek a fizikai és környezeti védelmi intézkedéseinek meglétét elismert nemzetközi információbiztonsági szabvány szerint függetlenül tanúsító szervek tanúsítják, és az kiterjed a jelen melléklet jelen pontjában meghatározott követelményekre is.

Az Adatfeldolgozó WK Szervert védi az olyan megszakításoktól, amelyet az áramellátás meghibásodása okozhat.

Az Adatfeldolgozó biztosítja a WK Szerver folyamatos, szakszerű karbantartását.

Az Adatfeldolgozó a WK Szerver adathordozói esetén biztosítja, hogy a WK Szerverből való eltávolítása előtt arról minden Adat el lett távolítva vagy helyre nem állítható módon felül lett írva.

Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy a WK Szerver fizikai üzemelésének helyszínéről előzetes feljogosítás nélkül senki se vihessen el.

operációs menedzsment (10)

Az Adatfeldolgozó a WK Szerver fejlesztési- és éles üzemeltetési környezetét egymástól elválasztottan alakítja ki, hogy ezzel is csökkentse a jogosulatlan hozzáférés kockázatát vagy az üzemelő rendszer változtatásait.

Az Adatfeldolgozó gondoskodik a munkavállalói körében a rosszindulatú kódok veszélyeit tudatosítják, és intézkedésekkel biztosítja, hogy az információfeldolgozó eszközein a rosszindulatú kód futását megelőzzék, az ilyen kódot felfedjék és eltávolítsák, így különösen rosszindulatú kódot felfedő és javító alkalmazás telepítésével és rendszeres frissítésével, valamint az információfeldolgozó eszközök ilyen szoftverek általi ellenőrzésével.

Az Adatfeldolgozó az Adatokról és a WK Szerverről másolatot készít és gondoskodik az azokra kiterjedő megfelelő mentési eljárások alkalmazásáról és a mentések megfelelőségének ellenőrzéséről.

Az Adatfeldolgozó a saját felelősségi körébe tartozó hálózati szegmenseket is biztosítja a WK Szerver szolgáltatásainak védelmét a jogosulatlan hozzáféréstől és a hálózat biztonságának megfelelő kezelését és szabályozását, hogy azt megvédjék a fenyegetésektől és fenntartsák a biztonságát (így különösen lásd a kriptográfia 12.3. pont szerinti tartalmát).

Az Adatfeldolgozó gondoskodik a WK Szerverrel összefüggésben esetlegesen használt eltávolítható adathordozó jegyzékbe foglalásáról, korlátozva az adatvesztés lehetőségét. Az Adatfeldolgozó az adathordozókat biztonságos környezetben tárolja, azok selejtezését biztosan és biztonságos módon, dokumentáltan hajtja végre.

hozzáférés kontroll (11)

Az Adatfeldolgozó gondoskodik róla, hogy az Adatokhoz és a WK Szerverhez való hozzáférés legyen az üzleti és biztonsági követelményeknek megfelelően ellenőrzött, és az ezekhez való hozzáférési jogok megadása előre meghatározott szabályok szerint történjen, így különösen rendszergazdai jogokkal (privilégiumokkal) csak a feltétlenül szükséges személyek rendelkezzenek.

Az Adatfeldolgozó gondoskodik róla, hogy a saját felhasználói és a Felhasználók is előre meghatározott szabályok szerint kapják meg a jelszavakat, és a saját felhasználói esetén megköveteli, hogy a saját felhasználói a jelszavak kiválasztásában és használatában bevált biztonsági gyakorlatot követ.

Az Adatokhoz az Adatfeldolgozó rendszergazdája és az Adatfeldolgozó által alkalmazott fejlesztők a feladataik ellátása során férhetnek hozzá. Ha az Adatfeldolgozó felhőszolgáltatót vesz igénybe További Adatfeldolgozóként, az Adatokhoz a További Adatfeldolgozó rendszergazda feladatkörben eljáró alkalmazottai is hozzáférhetnek a feladataik ellátása során.

Az Adatfeldolgozó a WK Szerverhez való hozzáférést biztonságos bejelentkezési eljárással ellenőrzi.

kriptográfia (12.3.)

Az Adatfeldolgozó gondoskodik a Felhasználó böngészője és a Weboldal közötti kapcsolat folyamatos titkosításáról (HTTPS protokoll útján), valamint az Adatfeldolgozónál (További Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a nála) tárolt Adatok olyan titkosításáról, amely megerősíti, hogy az Adatokhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá.

sérülékenység-menedzsment (12.6.)

Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy a WK Szerver műszaki sebezhetőségére vonatkozóan rendszeresen időszerű információt kap, az ilyen információ szerint feltárt sebezhetőségeket kiértékeli és megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a feltárt kockázatok csökkenjenek.

üzletmenet-folytonosság menedzsment (14)

Az Adatfeldolgozó azonosítja a Szolgáltatással kapcsolatos kritikus működési folyamatokat, és egy kockázatfelmérés során meghatározza a működési folyamatok megszakadásának valószínűségét és időbeli hatását, a kár fokozatát és a helyreállítási időszakot, majd ez alapján tervet dolgoz ki és vezet be a kritikus működési folyamatok fenntartása vagy helyreállítása érdekében, valamint az Adatok megkívánt időtartományon belüli és megfogalmazott szint szerinti rendelkezésre állását a kritikus működési folyamatok megszakadása vagy hibája esetén.