ÁSZF - Jogi Adatbázisok - 2014 (Hatályos: 2014. november 25-től)

JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

I. Értelmező rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) akár nagy kezdőbetűvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak.

 

Szolgáltató: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet).

 

Előfizető: az a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akit a Szolgáltató bármely Jogi Adatbázisának jogosult használójaként – egyszeri vásárlás, előfizetés vagy bármely más érvényes jogcím alapján – a Szolgáltató az Előfizető által megadott adatokkal az adatok megadását követő legfeljebb 2 munkanapon belül nyilvántartásba vesz, és ez alapján nyilvántart. Előfizető az is, aki nem szerepel ugyan a Szolgáltató nyilvántartásában, de bármely érvényes jogcím alapján használati jogosultsággal rendelkezik, feltéve, hogy a nyilvántartás hiányáról való tudomásszerzését követő 15 napon belül használati jogosultságának igazolásával egyidejűleg a Szolgáltatónál kezdeményezte adatai nyilvántartásba vételét.

 

Előfizetői Szerződés: az Előfizető által az aláírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával aláírt, bármely Jogi Adatbázis használati jogosultságának szolgáltatására, illetve a Jogi Adatbázisokkal kapcsolatos valamely egyéb szolgáltatás nyújtására létrejött szerződés. Ennek hiányában az Előfizető részéről bármely írásos formában valamely Jogi Adatbázis használatára, illetőleg a Jogi Adatbázisokkal kapcsolatos valamely szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyértelmű akaratnyilvánításnak a Szolgáltatóhoz történő elküldése, és ennek nyomán a Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges cselekmények elvégzése, valamint az első előfizetési időszakra vonatkozó számla elküldése.

 

Előfizetés, illetve előfizetési időszak: az Előfizetői Szerződés azon időszaka, amelyre a díjfizetés előre, számla ellenében megtörtént.

 

Regisztrációs kód: az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok használatához szükséges, számokból és betűkből álló, számítástechnikai eszközzel véletlenszerűen generált karaktersorozat, melyet a Szolgáltató az Előfizetőnek elektronikusan biztosít. A regisztrációs kód határozza meg, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján mennyi Kliens gépen és konkurens számmal használhatja az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisokat, valamint azt, hogy azon belül, mely Jogi Adatbázis tartalmához és programfunkciókhoz férhet hozzá, illetőleg mennyi potenciális és ezen belül hány egyidejű hozzáférési jogosultsága van. Regisztrációs kód a fenti módon generált azon karaktersorozat (licenckód) is, amelyet a Szolgáltató az offline platformon szolgáltatott Jogi Adatbázis első használatba vételekor bocsát az Előfizető rendelkezésére, és amely meghatározza az Előfizető használati jogosultságának terjedelmét.

 

Adminisztrátor: aki a regisztrációs kóddal legelőször bejelentkezik.

 

Regisztrált felhasználó: az a személy, akinek az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok rendszerben az Adminisztrátor jogosultságot ad annak használatához.

 

Jogi Adatbázisok:

Online platform: kizárólag az Interneten keresztül, meghatározott típusú web böngésző segítségével, online módon elérhető és használható, a jogszabályokra és a joggyakorlatra kiterjedő jogi információkat tartalmazó, folyamatosan és rendszeresen frissülő digitális adatbázis és a hozzátartozó számítástechnikai program, illetve a munkafolyamatokat támogató alkalmazások, amelyek elérhetőségét a Szolgáltató saját üzemeltetésű szerverén biztosítja.

Offline platform: a Szolgáltató által offline elektronikus adathordozón forgalmazott, a jogszabályokra és a joggyakorlatra kiterjedő jogi információkat tartalmazó, az Előfizetői Szerződésben vagy a Szolgáltató weblapján meghatározott módon (online vagy offline) és gyakorisággal frissülő digitális adatbázis és a hozzá tartozó számítástechnikai program, illetőleg a munkafolyamatokat támogató alkalmazások.

• Technológiailag egyes Jogi Adatbázisok csak a Szolgáltató Jogtár számítástechnikai programjával együtt, mások ettől függetlenül, önállóan is elérhetők és használhatók. Az önálló és a nem önálló Jogi Adatbázisok felsorolását a Szolgáltató weblapja tartalmazza.

 

Kliensszerver alkalmazás: olyan számítógépes alkalmazás, amely az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisokat értelmezi és közvetíti az Előfizető számítógépének web böngészőjébe, egyben folyamatosan ellenőrzi is a használati jogosultság terjedelmét.

 

Kliens: az Előfizető olyan számítógépe, amelyen MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox vagy a Szolgáltató weblapján megjelölt más támogatott, az adott böngésző legfrissebb stabil verziójára frissített web böngésző fut, JavaScript alkalmazás engedélyezése mellett.

 

Konkurens (egyidejű) felhasználók: azon használati jogosultsággal rendelkező személyek, akik az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés keretei között kiadott engedélyével ugyanazon időpontban (párhuzamosan) használják a Jogi Adatbázisokat.

 

Potenciális (lehetséges) felhasználók: azon használati jogosultsággal rendelkező személyek, akiknek az Előfizető a Jogi Adatbázisok használatát az Előfizetői Szerződés keretei között engedélyezte.

 

Aktuális adathordozó: a legfrissebb (aktuális) Jogi Adatbázist tartalmazó offline adathordozó (CD vagy DVD-lemez) az írásbeli megrendelés Szolgáltatónál történő nyilvántartásba vétele alapján.

 

II. Az Előfizetői Szerződés tárgya, működési követelmények

 

1. Az Előfizető által kiválasztott Jogi Adatbázisok használati jogosultsága, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben meghatározott számú hozzáféréssel és ideig biztosít az Előfizető részére az Előfizetői Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

2. A Szolgáltató az Előfizetőnek a Jogi Adatbázisok használatát minimálisan féléves időtartamra szóló előfizetés esetén biztosítja.

3. A Jogi Adatbázisok használatához szükséges hardver és szoftver konfigurációt az Előfizetőnek kell biztosítania. Az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok esetén a Kliensszerver alkalmazás a Jogi Adatbázis felületet Kliens oldali JavaScript szabvány aktív alkalmazásával és dinamikus HTML generálással közvetíti az Előfizető számítógépének web böngészőjébe, ezért Kliens oldali működési követelmény, hogy a Kliens web böngészőjében a JavaScript értelmezőt nem szabad kikapcsolni. A Jogi Adatbázisok optimális működéséhez minimálisan szükséges konfiguráció leírását és az esetleges további működési követelményeket a Szolgáltató weblapja, illetőleg az offline szolgáltatás esetén az adathordozó borítója és a Jogi Adatbázis leírása is tartalmazza.

4. Az online platformon nyújtott szolgáltatások igénybe vételét a Szolgáltató azonos felhasználói névvel egyidejűleg csak egy végpontról engedélyezi.

5. Az online platformról elérhető Jogi Adatbázisok használatát a Szolgáltató – a weblapján közzétett további információk szerint – ugyanazon Előfizető részére egy hozzáférést adó vagy két hozzáférést adó Regisztrációs kód kiadásával biztosítja, melyekhez az előfizetői díjtól és az Előfizetői Szerződés szerinti konstrukciótól függően további pluszhozzáférések igényelhetők. E hozzáféréseket a jelen ÁSZF I. Értelmező rendelkezések fejezetében az online platformra vonatkozó Regisztrációs kód fogalmi meghatározásával összhangban kell értelmezni.

 

III. Az Előfizetői Szerződés hatálya

 

1. Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – az Előfizetői Szerződés létrejöttét, illetőleg ennek hiányában az Előfizetőnek a Jogi Adatbázisok használatára irányuló írásbeli akaratnyilvánításának alapján végrehajtott regisztráció Szolgáltató által történő nyilvántartásba vétele napját követő első munkanapon történik.

2. Az előfizetői Szerződés – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az előfizetési időszak lejártáig, illetőleg ezt követően legfeljebb a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti időtartamra áll fenn.

3. A Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően, legkésőbb a lejárat napját megelőző naptári hónapban a következő előfizetési időszakra vonatkozóan díjbekérőt vagy számlát postáz az Előfizetőnek. A díjbekérő vagy számla kézhezvételét követően az Előfizető az alábbi lehetőségek közül választhat:

    a) A díjbekérőn, illetve a számlán lévő összeget az abban megjelölt határidőn belül megfizeti a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége változatlan tartalommal a következő előfizetési időszakra automatikusan beáll.

    b) Legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 15. nap végéig a Szolgáltatónál, illetőleg annak ügyfélszolgálatán írásban kezdeményezi az Előfizetői Szerződés módosításában legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő 15. nap végéig megállapodnak, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – attól függően, hogy melyik következik be később – a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő első munkanaptól vagy a módosításra vonatkozó megállapodás létrejöttét követő első munkanaptól az újabb előfizetési időszakra a módosítás szerinti tartalommal automatikusan beáll.

    c) Legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát megelőző 15. nap végéig a Szolgáltatóval írásban közli, hogy az Előfizetői Szerződést az előfizetési időszak lejártát követő időszakra nem kívánja fenntartani (felmondás). Ilyen közlés esetén az Előfizetői Szerződés, illetve a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártával automatikusan megszűnik.

4. Amennyiben az Előfizető a fenti 3. pont szerinti választási lehetőségének egyikével sem él, vagy az Előfizetői Szerződés módosítása tekintetében a Felek a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő 15. nap végéig megállapodni nem tudnak, a Szolgáltató – saját választása szerint – jogosult a szolgáltatást legkorábban a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő nappal leállítani, vagy az Előfizetői Szerződést legkorábban a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártát követő napra azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató e döntéséről az Előfizetőt írásban haladéktalanul tájékoztatja.

5. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatás leállításáról szóló értesítés vételét követő 8 naptári napon belül sem fizeti meg a következő előfizetési időszakra vonatkozó díjat, továbbá amennyiben ugyanezen időtartamokon belül az Előfizetői Szerződés módosítására vonatkozó megállapodás nem jön létre és az ennek megfelelő díj megfizetése nem történik meg, az Előfizetői Szerződés és ezzel együtt a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szolgáltatás leállításáról szóló értesítés vételét követő 8. naptári nap végén automatikusan megszűnik.

6. Az Előfizetői Szerződésnek a fenti 4–5. pontokban foglaltak szerinti megszűnése esetén a Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát követően ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a következő előfizetési időszakra vonatkozó díjbekérőn, illetőleg a számlában megjelölt díjtétel alkalmazásával jogosult leszámlázni, az Előfizető pedig köteles azt megfizetni.

 

IV. Díj és díjfizetés

 

1. A Jogi Adatbázisok használatáért, illetve a Jogi Adatbázisokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatásért fizetendő díjat – ideértve a hálózati kiegészítés és az offline platformon nyújtott szolgáltatás esetében a frissítések díját is – a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlat tartalmazza, melynek alapján az Előfizető díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított és postai úton megküldött számla ellenében. A valamely előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra kiküldött díjbekérő, illetve számla alapja az Előfizetői Szerződés szerinti szolgáltatásnak a Szolgáltató weboldalán aktuálisan közzétett ár. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató weboldalán is kihirdetett Hűségprogram résztvevője, a Szolgáltató az Előfizetőt megillető hűségkedvezményt a díjbekérő, illetve a számla végösszegéből automatikusan levonja. A Szolgáltató aktuális árajánlatai, valamint a mindenkor hatályos árak a Szolgáltató weboldalán érhetők el.

2. Az Előfizető az előfizetési időszak teljes tartamára eső díjat előre, egy összegben köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

3. Amennyiben az Előfizető a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, a Szolgáltató írásban szólítja fel a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt a szolgáltatásból azonnali hatállyal kizárni, illetőleg a már létrejött Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Előfizetőnek a szolgáltatásból a jelen pont rendelkezései szerinti kizárása, illetve az Előfizetői Szerződés jelen pont szerinti felmondása nem érinti az Előfizető azon kötelezettségét, hogy a részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a számla szerinti díjtétel alkalmazásával megfizesse.

4. A szolgáltatás díjának megfizetésére minden esetben az Előfizető köteles, függetlenül attól, hogy az Előfizető és/vagy az Adminisztrátor a Jogi Adatbázisok tényleges használatára kinek adott engedélyt.

5. A Szolgáltató számlája tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvény szerint számítandó általános forgalmi adó összegét is. Egyebekben a számla kiállítására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései – ideértve az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvénynek a Felek közötti elszámolására a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó különös szabályait is – az irányadók.

 

V. Az Előfizetői Szerződés megszűnése

 

1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik:

    a) határozott időtartamra létrejött Előfizetői Szerződés esetén a határozott időtartam lejártával;

    b) bármely félnek kizárólag a folyamatban lévő előfizetési időszak utolsó napjára szóló, legalább 15 naptári nap felmondási idő alkalmazásával közölt rendes felmondásával;

    c) az Előfizetői Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseiben meghatározott esetekben és módon;

    d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

    e) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet (üzleti/intézményi) Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;

    f) a természetes személy Előfizető halálával;

    g) a felek közös megegyezésével.

2. Az Előfizetői Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Rendes felmondás esetén a felmondási idő kezdőnapja a felmondás közlését követő nap. A rendes felmondásnak legkésőbb a folyamatban lévő előfizetési időszak lejárta előtti 16. nap végéig meg kell érkeznie a másik félhez.

3. Az Előfizetői Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túlmenően a Felek bármelyike jogosult azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani az Előfizetői Szerződést, ha a másik Fél a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az Előfizető részéről a díjfizetés elmulasztása, valamint a jelen ÁSZF IX. fejezetében lévő rendelkezések bármely megsértése, a Szolgáltató részéről pedig a szolgáltatás jogos indok nélküli megtagadása.

4. Az Előfizetői Szerződés bármely okból történő megszűnését követően, az Előfizető az újabb szolgáltatásra vonatkozó igényét csak az új szerződésre vonatkozó feltételekkel érvényesítheti.

 

VI. Az offline platformon nyújtott szolgáltatások különös szabályai

 

1. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok offline adathordozó útján, illetve online módon történő frissítését és szállítását – a Felek megállapodása szerint – napi, havi, negyedéves vagy éves rendszerességgel biztosítja. Az online frissítés letöltését és saját gépre mentését az Előfizető végzi.

2. A Szolgáltató – az Előfizetői Szerződés és a rendezett előfizetői számla alapján – a havonta frissülő offline Jogi Adatbázisokat a tárgyhót követő 20-áig postázza.

3. A negyedéves frissítésű Jogi Adatbázisokat a Szolgáltató egy év időtartamon belül legalább négy alkalommal frissíti. Az egyes frissítések között – jogszabályváltozásoktól függően – legalább egy és legfeljebb négy hónap telhet el. A Szolgáltató frissítési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg az Előfizető előfizetési számlája rendezett.

4. A Szolgáltató az Előfizető által megjelölt helyre postázza az offline adathordozót. A megjelölt szállítási címre postázott adathordozó átvételéről az Előfizető köteles gondoskodni. A postázás költségeit az Előfizető viseli.

5. Ha az Előfizető által megadott szállítási cím nem Magyarország területén van, az adathordozót annak postára adásával kézbesítettnek kell tekinteni.

6. A Szolgáltató az online frissítés letöltését folyamatosan biztosítja, ennek érdekében auditált minőségirányítási és információbiztonsági rendszert üzemeltet. A Szolgáltató az online frissítési szolgáltatást az alábbi esetekben jogosult szüneteltetni:

    a) a szünetelést legalább 3 naptári nappal megelőző elektronikus értesítés mellett a hálózat, illetőleg a Szolgáltató számítástechnikai rendszerének és/vagy berendezéseinek karbantartása miatt, ami alkalmanként a 3 munkanapot nem haladhatja meg;

    b) a Szolgáltató által előre nem látható, illetve el nem hárítható külső ok (pl. vis maior) esetén a külső ok fennállásának időtartamáig.

7. A Jogi Adatbázisok offline adathordozójának fizikai hibája esetén – ha a hiba nem az Előfizető érdekkörében keletkezett – a Szolgáltató az adathordozót postafordultával kicseréli.

8. A Szolgáltatónak a jelen fejezetben meghatározott, továbbá a szolgáltatott Jogi Adatbázis tartalmával kapcsolatos szavatossági kötelezettségei kizárólag az aktuális adathordozó megjelenésétől vagy az online frissítéstől az azt közvetlenül követő adathordozó megjelenéséig, illetőleg az online frissítésig állnak fenn.

9. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az offline adathordozó nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

10. Hálózati kiegészítés: a Szolgáltató az Előfizető megrendelése esetén biztosítja, hogy a Jogi Adatbázist hálózati kiegészítő szoftver segítségével az Előfizető saját hálózatában többen is használhassák az alábbi feltételek szerint:

    a) A hálózati kiegészítés – a megrendelés szerint – felhasználó számtól függő vagy felhasználó számtól független, több egyidejű használatot biztosíthat. A Szolgáltató a hálózati kiegészítő szoftvert elektronikus úton külön szolgáltatja.

    b) A Szolgáltató a hálózati kiegészítés használatát csak abban a mennyiségben és időtartamra engedélyezi, amelyre az Előfizető azt előfizette.

    c) Lokális hálózatban történő használat esetén a Szolgáltató a Jogi Adatbázis használatát az Előfizetőnek egy szerverre telepítve, egy hálózaton és egy telephelyen (egy épületcsoporton vagy egy zárt épülettömbön) belül engedélyezi.

    d) Ha az Előfizető több lokális hálózatban vagy több szerverre telepítve kívánja a Jogi Adatbázist használni, az adathordozót és a hálózati kiegészítést annyi példányban kell megrendelnie, amennyi a lokális hálózatoknak vagy a szervereknek a száma.

    e) Ha az Előfizető a több telephelyét (több lokális hálózatát) összekapcsoló regionális vagy országos hálózatában kívánja használni a Jogi Adatbázist, a Szolgáltató az ÁSZF-et kiegészítő szerződést köt. E szerződés tartalmazza, hogy mely telephelyeken (lokális hálózatokban) engedélyezett a használat.

 

VII. Jogfenntartás

 

1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Jogi Adatbázisok, az azokat kezelő és megjelenítő szoftverek s más technikai megoldások, a hálózati kiegészítés működését biztosító szoftverek és más technikai megoldások, továbbá a kliensszerver alkalmazás bárminemű módosítására. A Szolgáltató ezeket a módosításokat jellemzően az újonnan létrejövő Előfizetői Szerződések, illetve az újabb előfizetői időszakok tekintetében érvényesíti.

    Amennyiben a fenti módosításokat a Szolgáltató már fennálló Előfizetői Szerződések vagy díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakok tekintetében kívánja érvényesíteni, és a módosítások a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez képest az Előfizető hátrányára változtatják meg, a Szolgáltató köteles erről az Előfizetőt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni. Ilyen esetben az Előfizető a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani.

2. Nem minősül módosításnak és nem alapozza meg az Előfizető felmondási jogát a Jogi Adatbázisok tartalmának bővítése, frissítése, az elérhető tartalmak, a bírósági gyakorlatra vonatkozó információknak, a kommentároknak és más magyarázó anyagoknak a jogszabályi változásokhoz igazodó aktualizálása, a szolgáltatás működését biztosító szoftvereknek és más technikai megoldásoknak a szolgáltatás funkcionalitását és a rendeltetésszerű használatot nem érintő megváltoztatása, továbbá az egyes tartalmakat közvetítő kezelő felületek képi megjelenítésének, színvilágának, grafikai elemeinek változása.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot a Jogi Adatbázisok használatáért fizetendő díjak, a hálózati kiegészítés díjának és minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás díjának módosítására. A díjak módosítását a Szolgáltató jellemzőn az új Előfizetői Szerződések, illetve az újabb előfizetési időszakok tekintetében érvényesíti. Amennyiben a Szolgáltató a díjak növekedését eredményező módosítást a már fennálló Előfizetői Szerződések vagy a díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakok tekintetében kívánja érvényesíteni, köteles erről az Előfizetőt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni. Az Előfizető a Szolgáltatónak a díj emelésére vonatkozó értesítésének vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani.

 

VIII. Rendelkezésre állás

1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó online platformon nyújtott szolgáltatások az alábbi, 2. pontban meghatározott szolgáltatási szint keretei között a hét minden napján folyamatosan az Előfizetők rendelkezésére állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen munkanapokon este 20:00 óra és reggel 7:00 óra között, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon.

2. A Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás (szolgáltatási szint) az egyes díjfizetéssel rendezett teljes előfizetési időszakra vetítve minimálisan 95%.

 

IX. Felhasználási jogosultság

 

1. Az Előfizetői Szerződések alapján a Szolgáltató a Jogi Adatbázisok használati jogát biztosítja az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés díjfizetéssel rendezett előfizetési időszakainak tartamára a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételekkel. Az Előfizető jogosult a Jogi Adatbázisok adatállományának és számítástechnikai programjának felhasználására minden olyan módon, amelyre a kezelőszoftver lehetőséget ad. Nem jogosult azonban az adatállomány, valamint a számítástechnikai program ettől eltérő használatára, tovább hasznosítására, nyomtatott vagy elektronikus publikálására, illetve az adatállomány sem részben, sem egészben más részére történő átengedésére vagy másolására.

2. Az Előfizető a Jogi Adatbázisokat a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül használhatja. A Jogi Adatbázisokkal és dokumentációival (a Jogi Adatbázisok használatát segítő vagy kiegészítő bármely írásos anyaggal) kapcsolatban a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Előfizetői Szerződésben meghatározott felhasználási jogon túl minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart saját magának. Az Előfizető a Jogi Adatbázisokat, annak használatát másnak sem díjazás ellenében, sem anélkül nem engedheti át.

3. Amennyiben az Előfizető a Jogi Adatbázisok használatát harmadik személynek jogosulatlanul átengedi, azt bármely, a jelen ÁSZF-től és/vagy az Előfizetői Szerződéstől eltérő módon használja, továbbá amennyiben nem tesz meg minden tőle elvárható ésszerű intézkedést a jelen ÁSZF és/vagy az Előfizetői Szerződés rendelkezéseibe ütköző jogosulatlan használat megakadályozására, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

4. A Jogi Adatbázisokhoz hozzáférők személyét a konkurens és a potenciális felhasználók számának az Előfizetői Szerződésben meghatározott keretei között az Előfizető határozhatja meg. Az egyidejűleg a rendszerbe belépők számát a Szolgáltató ellenőrzi az egyes belépésekkor. Amennyiben eléri az egyidejű használók száma az Előfizetői Szerződésben meghatározott és a Regisztrációs kód által limitált mennyiséget, úgy a Szolgáltató nem engedélyez az Előfizető oldaláról több egyidejű belépést mindaddig, amíg nem csökken az egyidejűleg belépők száma a maximálisan engedélyezett szám alá legalább eggyel.

5. A Jogi Adatbázisok a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt állnak, az ezekben foglalt rendelkezéseknek az Előfizető, illetőleg az általa a Jogi Adatbázisok használatára az Előfizetői Szerződés keretei között feljogosított személyek általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Előfizető részéről támasztható mindennemű igény kizárásával az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására.

6. A Jogi Adatbázisokat, az azokat kezelő és megjelenítő szoftvereket, továbbá a hálózati kiegészítés működését biztosító szoftvereket tilos:

    a) harmadik személynek hozzáférhetővé tenni;

    b) kettő vagy több szervezet, illetve azok számítógépes, intranetes hálózatának egyesülésekor a Szolgáltatóhoz történő előzetes írásbeli bejelentés és a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül használni, függetlenül attól, hogy egyenként rendelkeznek-e felhasználási jogokkal vagy sem;

    c) kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni;

    d) másolni;

    e) automatizált módon lekérdezéseket, kereséseket végrehajtani és adatokat letölteni;

    f) módosítani, átalakítani vagy ezekre előkészületet tenni;

    g) a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni;

    h) visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani, vagy

    i) oly módon használni, mely mások szerzői jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti;

    j) bármilyen formában publikálni.

 

7. Az Előfizető a kapott Regisztrációs kódot köteles megőrizni, azt harmadik személy részére ki nem adhatja, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Regisztrációs kódhoz erre illetéktelen személy ne férhessen hozzá. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Előfizető részéről támasztható mindennemű igény kizárásával az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására.

8. Amennyiben a Szolgáltató a jelen IX. fejezetben meghatározott esetekben az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására kényszerül, a folyamatban lévő előfizetési időszak hátralévő részére eső arányos díj a Szolgáltatót kötbér címén illeti meg.

 

X. Adatszolgáltatás, adatkezelés, adatvédelem

 

1. Az Előfizetői Szerződés létesítésekor az Előfizető a következő adatokat köteles a Szolgáltató részére megadni:

    a) név/cégnév;

    b) lakcím/székhely;

    c) természetes személy Előfizető esetén születési név és anyja neve;

    d) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a cégjegyzékszám vagy az adott szervezetre irányadó más nyilvántartási szám, valamint a kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetőségei (cím, telefon, telefax, e-mail cím);

    e) adószám vagy adóazonosító jel;

    f) postai és elektronikus levelezési cím.

2. Előfizető a Szolgáltató részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt az Előfizető köteles megtéríteni, valamint a sajátját viselni.

3. Szolgáltató az Előfizető által megadott, valamint az Előfizetői Szerződés teljesítésével összefüggésben a Szolgáltató tudomására jutott adatokat jogosult törvényes keretek között kezelni mindaddig, amíg az Előfizető az adatok törlését nem kéri. Az Előfizetői Szerződés fennállása alatt az Előfizető az adatok törlését kizárólag a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben kérheti, a Szolgáltató pedig kizárólag ilyen esetekben köteles az adatokat törölni. Az adatok törlésére vonatkozóan az Előfizetői Szerződés fennállása alatt előterjesztett kérelem esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést az Előfizető által támasztható mindennemű igény kizárásával azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben jelen ÁSZF IX. fejezet 8. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

4. A Szolgáltató minden tőle elvárható és a jogszabályok által kötelező jelleggel előírt intézkedést megtesz az Előfizető adatainak védelmében.

5. Egyebekben az Előfizető adatainak kezelésére és védelmére a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata irányadó, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, s mely a Szolgáltató weboldalán megtekinthető.

 

XI. Tájékoztatás

 

A Szolgáltató a saját weblapján, továbbá amennyiben az Előfizető ehhez hozzájárult, elektronikus levél útján tájékoztatja az Előfizetőket a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi lényeges változásról, illetőleg az előfizetés feltételeivel kapcsolatos mindennemű változásról. Az ilyen változások a jelen ÁSZF rendelkezései szerint válnak a folyamatban lévő Előfizetői Szerződések részévé.

 

XII. Ügyfélszolgálat

 

1. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg az Előfizetők és a szolgáltatások iránt érdeklődők megfelelő tájékoztatása érdekében ügyfélszolgálatot és Help Desk szolgáltatást működtet. Az ügyfélszolgálat a számlázással kapcsolatos, valamint bármely szolgáltatást érintő kérdésben általános információkkal ad tájékoztatást és felvilágosítást, míg a Help Desk a Jogi Adatbázisok telepítésével, kezelésével és a használat során felmerülő számítástechnikai kérdésekkel kapcsolatban nyújt technikai támogatást.

2. A Szolgáltató a saját weblapján teszi közzé az ügyfélszolgálat és a Help Desk elérhetőségére vonatkozó adatokat (postai és elektronikus cím, telefonszám stb.), továbbá azon napszakok megjelölését, amelyeken belül az ügyfélszolgálat és a Help Desk az érdeklődők rendelkezésére áll.

 

XIII. A felelősség korlátozása

 

1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Jogi Adatbázisok nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

2. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

3. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az aktuálisan folyamatban lévő előfizetési időszak díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

 

XIV. Az ÁSZF alkalmazása, módosítása

 

1. A jelen ÁSZF minden Előfizetői Szerződés részét képezi, ezért az Előfizetői Szerződés kizárólag akkor jön létre, illetőleg az Előfizetői Szerződéssel érintett szolgáltatás használatát az Előfizető akkor kezdheti meg, ha a jelen ÁSZF-et elfogadja. A Szolgáltató az egyedi szerződések keretében is számítástechnikai megoldásokkal gondoskodik arról, hogy az ÁSZF az Előfizető által megismerhető és elfogadható legyen. Ezen túlmenően az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Szolgáltató weblapján folyamatosan és letölthető formátumban elérhető.

2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a weblapján közzéteszi, illetőleg az Előfizetőt a módosított szöveg közétételével egyidejűleg elektronikus levél útján értesíti.

3. A módosított ÁSZF rendelkezéseit a folyamatban lévő Előfizetői Szerződésekre is alkalmazni kell, kivéve, ha az Előfizetői Szerződés a módosított rendelkezésekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz. Ilyen esetben a módosított ÁSZF – az Előfizető kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában – csak a következő előfizetési időszakra válik az Előfizetői Szerződés részévé.

4. Amennyiben az ÁSZF módosítás a szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez, illetőleg az Előfizetői Szerződés rendelkezéseihez képest az Előfizető hátrányára változtatja meg, az Előfizető a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének vételétől számított 15 napon belül jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani.

5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a fogyasztónak [Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont] minősülő előfizetőkre a fogyasztói szerződésekre irányadó jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

 

XV. Egyéb rendelkezések

 

1. A Jogi Adatbázisok elérését, illetőleg offline platformon nyújtott szolgáltatás esetén annak telepítését, továbbá az offline és online platform esetében a használat megkezdését lehetővé tevő Regisztrációs kód aktiválása, az Előfizető saját felhasználóinak név szerinti felvétele, valamint e személyek felhasználói jogokkal történő felruházása az Előfizető feladata, melyet az Előfizető a Szolgáltató által a weblapján biztosított internetes felületen keresztül tehet meg. A Szolgáltató a Regisztrációs kód aktiválásával, illetőleg a felhasználók Előfizető általi meghatározásával és használatra történő feljogosításával kapcsolatban minden felelősségét kizárja, nem érintve azonban az Szolgáltatónak a jelen ÁSZF XII. fejezete szerinti segítségnyújtását.

2. A Jogi Adatbázisokhoz online platformról való hozzáférés egyedi előfizetői jelzés alapján, de csak különleges és kivételes esetben, a Szolgáltató kifejezett írásbeli jóváhagyásával valósulhat meg IP-cím alóli hozzáféréssel. Ilyen előfizetői igény esetén az Előfizető teljes felelősséggel köteles szavatolni azért, továbbá a Szolgáltató kérésére megfelelő módon igazolni köteles, hogy az általa megadott IP-cím vagy IP-cím tartomány az Előfizető kizárólagos használatában van. Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben az IP-cím vagy az IP-cím tartomány helytelen megadásával okozott minden kárért.

3. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok használata során felderített és/vagy az Előfizető által bejelentett adat, illetve programhibákat – lehetőség szerint – a hiba bejelentését követő 30 napon belül kivizsgálja, és a bejelentés megalapozottsága esetén kijavítja.

4. Az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni, kivéve, ha jogszabály vagy a jelen ÁSZF a nyilatkozat egyéb módon történő megtételét is lehetővé teszi. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a Felek által aláírt, papír alapú dokumentumba foglalt szerződés, a postai levél, a telefax és az átvétel igazolását kérő elektronikus levél útján tett közlés. Az Előfizetői Szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatokat kizárólag regisztrált postai küldeményben vagy futárszolgálat igénybevételével továbbított és az erre jogosult személy által átvett levélben lehet megtenni.

5. A nyilatkozatok a másik fél általi átvétellel közöltnek minősülnek. Amennyiben valamely nyilatkozat átvételét a címzett meghiúsítja, vagy a kézbesítés a címzett érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyilatkozatot az elküldés napját követő 3. munkanapon kézbesítettnek, a címzett által átvettnek kell tekinteni.

6. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok szolgáltatására, illetőleg a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó más szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket, megrendeléseket kivételesen szóbeli formában is elfogad, ha ilyen igényt telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében jelentették be, s a beszélgetésről az ügyfélszolgálat a jogszabályok előírásainak megfelelő hangfelvételt készített. Ugyancsak elfogadja a Szolgáltató az ügyfél által az ügyfélszolgálaton személyesen, a megrendelés megtételére való jogosultság egyidejű igazolásával közölt megrendelést is, amelyet az eljáró ügyfélszolgálati munkatárs azon nyomban írásban rögzít.

7. A jelen ÁSZF alkalmazása során a Szolgáltató weblapja vagy más hasonló kifejezés alatt a következő címeket – és azokhoz tartozó aldomaineket – kell érteni:

    a) shop.wolterskluwer.com,

    b) www.wolterskluwer.hu,

    c) uj.jogtar.hu,

    d) www.jogtar.hu.

    e) www.jogaszvilag.hu.

    f) www.ado.hu.

8. A felek az Előfizetői Szerződéssel vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek elbírálására kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató folyamatosan követi a jogszabályok változásait, és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.

 

Budapest, 2014. október 1.

Hatályba lép: 2014. november 25.

 

Kézdi Katalin

ügyvezető igazgató